منابع آزمون ها

منابع دوره كارشناسي ارشد مجازي اخلاق پزشكي

منابع دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

منابع آزمون دانشنامه/گواهینامه دندانپزشکی سال 1401
اصلاحیه منابع آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته تخصصی پروتزهای دندانی سال 1400
منابع آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان سال 1401
منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1400
اصلاحیه منابع رشته اندودانتیکس سال 99
منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 99 – ویرایش 99/2/1
مقالات آزمون دانشنامه / گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان سال 98
خلاصه مقالات دانشنامه تخصصی رشته پریودانتیکس سال 98
منابع آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته آسيب شناسي دهان و فك و صورت سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته پروتزهاي دنداني سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته ارتودانتیکس دندانپزشکی سال 1398
منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 1398
مقالات پروتز آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 98
اصلاح منابع بورد آسیب شناسی دهان و فک و صورت سال 97
مقالات آزمون دانشنامه / گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان سال 1397
مقالات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 97
منابع آزمون دانشنامه/گواهينامه دندانپزشکی سال ١٣٩٧
مجلات داخل کشور
اصلاحیه منابع آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته ارتودانتیکس دندانپزشکی سال 96
منابع آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 1396

منابع Label

منابع دانشنامه تخصصی پزشکی

منابع آزمون های ارتقاء -گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1401
مقالات منتخب بورد روانپزشکی آزمون های ارتقا – گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1400
منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1400 - اصلاحیه 99/09/09
درسنامه خلاصه شده نهایی رشته تخصصی روانپزشکی
منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1399 (اصلاحیه) – ویرایش 99/03/03
مقالات منتخب امتحانات دانشنامه تخصصی رشته روانپزشکی سال 1399
منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1398(اصلاحیه) – ویرایش 97/10/26
منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1398(اصلاحیه) – ویرایش 97/10/15
منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1398
مقالات منتخب امتحانات دانشنامه تخصصی رشته روانپزشکی سال 1398
ليست مجلات رشته بيماريهاي پوست آزمون دانشنامه تخصصي 1397
اصلاحیه منابع آزمون های ارتقا - گواهینامه و دانشنامه تخصصی 1397 رشته جراحی عمومی
منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1397 (اصلاحیه) – آخرین ویرایش 96/09/12
منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1397
مقالات منتخب امتحانات دانشنامه تخصصی رشته روانپزشکی سال 1396
منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1396-آخرین ویرایش 95/12/13

منابع فلوشیپ

رفرنس آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 1401-1400 كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي-ویرایش 1400/12/16
رفرنس آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 1401-1400 كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي-ویرایش 1400/09/22
رفرنس آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 1400 - ویرایش 1400/01/24
رفرنس آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 1399 – ویرایش 99/02/07
رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره هاي تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 1398-1399 کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی - آخرین ویرایش 97/12/21
ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) 1397 ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ - آخرین ویرایش 96/12/08
ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ _ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ

منابع صلاحیت حرفه‌ای پرستاران