پزشک خانواده  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 3
در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
درخصوص تمدید ویرایش انتخاب محل سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه تکمیل مدارک سومین دوره آزمون پذیرش خانواده
درخصوص زمان انتخاب محل در سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه 4 - درخصوص بررسی مدارک سهمیه ها و مهلت تکمیل مدارک در سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه 3 - در خصوص تمدید تکمیل مدارک سومین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي پزشک خانواده
اطلاعیه 2 - در خصوص کلیات آزمون شفاهی/عملی/مهارتی
در خصوص تمدید ثبت نام سومین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
دفترچه راهنماي سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده (سال تحصيلي 96-1395)
اخبار و اطلاعیه دوره 2
اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ویرایش سهمیه و انتخاب محل
دفترچه راهنمای انتخاب محل آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه: دفترچه شماره 2 آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ثبت نام تا تاریخ 25/5/95 و نمره دوره پودمانی در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
اطلاعیه در خصوص شروع ثبت نام آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده
دفترچه راهنماي دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده (سال تحصيلي 96-1395)