دفترچه راهنماي سي وهشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشکی بالينی

فهرست

1 - بخش ثبت نام:

1/1 - مدارك‌ مورد نيازجهت ثبت نام اينترنتي

2/1 - شرايط‌ لازم‌ براي‌ پذيرش‌ دستيار

2 - بخش سهميه ها:

1/2 - سهميه‌ رزمندگان

2/2 ـ سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌

3/2 پذيرش بصورت آزاد

4/2 پذيرش بصورت مازاد براساس آئين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر

5/2 پذيرش بصورت بورسيه نيروهاي مسلح

6/2 - اتباع غير ايراني

3 بخش تعهدات:

4- بخش آزمون و اعلام نتايج:

1/4- برگزاري آزمون

2/4 نمره دهي آزمون

3/4 رسيدگي به اعتراضات سئوالات

4/4 اعلام كارنامه آزمون

5 - نكات مهم:

6 - پيوست ها:

پيوست شماره 1آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

پيوست شماره 2 شيوه نامه محاسبه امتيازات جهت مشمولين استفاده از آئين‌نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي و نيز استعدادهاي درخشان

پيوست شماره 3 رتبه هاي برتر

پيوست شماره 4 كميسيون مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 14/8/1384

پيوست شماره 5 ضوابط‌ و مقررات‌ تعيين‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ دررشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌

پيوست شماره 6 جدول مناطق محروم جهت استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم

پيوست شماره‌ 7 رشته هاي مورد نياز سهميه مازاد مناطق محروم

پيوست شماره 8 جدول‌ حداكثر ظرفيت‌ اعلامي‌ بصورت‌ مازاد از سوي‌ دانشگاهها تخصيص‌ يافته‌ به‌ متقاضيان‌ سهميه‌ بورسيه‌ نيروهاي‌ مسلح‌

پيوست 9 شرايط‌ پذيرش‌ و آموزش‌ دستياران‌ غير ايراني‌ در دوره‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌

پيوست‌ شماره‌ 10 نام‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ برگزاري‌ آزمون‌

پيوست‌ شماره‌ 11 نام‌ رشته‌ها مورد پذيرش‌ در اين‌ دوره

پيوست شماره12 جدول‌ اعلام‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ آموزشي‌ در دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ جهت‌ سي‌وهشتمين‌ دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ تخصصي‌ ‌

پيوست شماره 13 مقررات‌ كلي‌ آزمونها

پيوست شماره‌ 14 نام‌ دانشگاهها و يا دانشكده‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ تحصيل‌ در مقطع‌ پزشكي‌ عمومي‌

پيوست شماره 15 راهنماي ثبت نام اينترنتي

پيوست شماره 16 كميسيون مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در تاريخ 20/12/1386 در خصوص تسهيلات اعطايي به استعدادهاي درخشان

پيوست شماره 17 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع خارجي در جمهوري اسلامي ايران

پيوست شماره 18 راهنماي ارسال مدارك مورد نياز

 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
بسمه تعالي

مقدمه:

داوطلب‌ گرامي‌ :

آزمون‌ پذيرش‌ دستيار در سال‌ جاري‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجود(بر اساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي تخصصي و قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب مجلس شوراي اسلامي) و مطابق‌ مندرجات‌ اين‌ راهنما برگزار خواهد شد. شايان ذكر است چنانچه در نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مصوبه يا دستورالعمل جديدتري نسبت به مقررات قبلي و مرتبط با آزمون فوق الاشاره وضع گردد، مراتب اطلاع رساني خواهد گرديد. توصيه مي گردد با توجه به روند كلي ثبت نام ،انتخاب رشته و اعلام نتيجه آزمون بصورت اينترنتي داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات صرفاً به سايت معتبر زير مراجعه نمايند:

http://sanjeshp.ir

شيوه‌ اجرايي‌ آزمون:

‌ در سال‌ جاري اجراي آزمون‌ بشرح‌ زير خواهد بود‌:

الف) ثبت نام اينترنتي:

عموم داوطلبين از تاريخ 15/8/1389 لغايت 20/9/1389 با مراجعه به سايت اينترنتي و تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام ، و نيز ارسال مدارك مورد نياز (مطابق پبوست 18) نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام لازم بعمل آورند.

تبصره:

مشمولين سهميه مازاد مناطق محروم، تسهيل ادامه تحصيل نخبگان، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، مشمولين سهميه رزمندگان كه طبق‌ مصوبه‌ 15/7/1377 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و آئين‌ نامه اجرايي‌ مربوطه‌، به عنوان پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ از سهميه مذكور استفاده مي نمايند از تاريخ 15/8/1389 لغايت 20/9/ 1389 مهلت خواهند داشت با مراجعه به سايت اينترنتي مطابق راهنماي ارسال مدارك، مدارك مورد نياز را ارسال نمايند.

توجه 1:مهلت مذكور قابل تمديد نمي باشد.

توجه 2-در صورت عدم ارسال مدارك در زمانهاي مقرر ،سهميه اين دسته از داوطلبان، آزاد در نظر گرفته مي شود.

ب) تاريخ آزمون:

آَزمون در تاريخ پنج شنبه 28/11/1389 برگزار مي گردد.

ج ) ارسال كارنامه :

كارنامه‌ حاوي‌ نمره‌ و رتبه‌ هر فرد در اسفندماه 1389 از طريق سايت اطلاع رساني آزمون http://sanjeshp.ir در اختيار داوطلباني‌ كه‌ حداقل‌ نمره‌ 150 از 600 را كسب‌ نموده‌ باشند قرار مي‌گيرد. هر داوطلب‌ در صورتيكه‌ واجد شرايط‌ پذيرش‌ باشد، مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ مورد علاقه‌ خود بوده‌ و در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ كه‌ در سايت اينترنتي مربوطه همراه‌ كارنامه‌ به‌ وي‌ ارائه‌ مي‌شود، به‌ ترتيب‌ اولويت‌ درج‌ مي‌نمايد.

داوطلب‌ مي‌تواند يك‌ رشته‌ را در تمام‌ دانشگاه‌ها و يا تركيبي‌ از چند رشته‌ را در چند دانشگاه‌‌ انتخاب‌ نمايد.

در صورتيكه‌ داوطلب‌ در موعد مقرر انتخاب‌ رشته نكرده‌ باشد، واجد شرايط‌ پذيرش‌ نخواهد بود.


بخش يك ثبت نام:

1/1 - مدارك‌ مورد نيازجهت ثبت نام اينترنتي

الف - يك‌ قطعه‌ عكس43 ‌ كه‌ در سال‌ جاري‌ گرفته‌ شده‌ مي بايست اسكن و با توجه به راهنماي ثبت نام اينترنتي در محل مربوطه نصب گردد. (در ابعاد 400300 پيكسل با فرمت jpg و حداكثر حجم kb 70 )

ب - درج شماره فيش بانكي‌ به‌ مبلغ‌ 158100 ريال‌ به‌ حساب سيبا 2173319015000 شعبه مسجد جامع شهرك قدس كد 1458 خزانه‌ داري‌ كل‌ قابل پرداخت در كليه شعبه هاي بانك ملي در محل مربوطه در فرم تقاضانامه ثبت نام. (مبلغ پرداختي غيرقابل‌ استرداد است‌)

توجه: اصل فيش ثبت نام مي بايست در هنگام آزمون به مسئولين حوزه هاي مربوطه ارائه گردد.

ج اسكن كارت ملي با حجم kb 300 - 100

د اسكن صفحه اول شناسنامه با حجم kb 300 100

و اسكن گواهي مبين طي دوره پزشكي عمومي با حجم kb 300 100 (در اين قسمت مي توان تصاوير پروانه دائم و يا موقت پزشكي عمومي/گواهينامه پزشکی عمومی/ گواهي صادره از سوي دانشگاه محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشكي عمومي حداكثر تا تاريخ 31/6/1390/ معرفينامه جهت شروع خدمت مطابق قانونن خدمت پزشکان و پيرا پزشکان و يا گواهی معافيت يا اتمام آن/ معرفينامه جهت شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموزشی را اسكن و ارائه نمود).

ر - فارغ‌ التحصيلان‌ خارج‌ از كشور و اتباع غيرايراني در صورت دريافت ارائه‌ معرفي‌ نامه‌ از مركز خدمات آموزشي ‌ در زمان ثبت  نام جهت شرکت در آزمون‌، مي‌توانند براساس‌ مفاد اين‌ راهنما بصورت اينترنتي در آزمون‌ ثبت نام نمايند. (تصوير معرفينامة مذكور مي بايست همراه ساير مدارك اسكن و ارسال شود)

ز با توجه به راهنماي ارسال مدارك (پيوست 18) مدرك مورد نياز جهت هر سهميه تهيه و نسبت به اسكن مدارك مورد نياز و ارسال آن از طريق اينترنت از تاريخ 15/8/1389 لغايت 20/9/1389 اقدام نمايند.

توجه 1: ارسال مدارك صرفاً بصورت اينترنتي و اسكن شده در زمانهاي مقرر قابل قبول مي باشد.

توجه 2: بعد از مهلت مقررهيچگونه مدركي قابل قبول نمي باشد.

توجه 3: به مداركي كه به غير از شيوه اينترنتي و اسكن شده ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2/1 - شرايط‌ لازم‌ براي‌ پذيرش‌ دستيار:

الف - تأييد صلاحيت‌ عمومي‌ طبق‌ ضوابط‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌.

ب - داشتن‌ مدرك‌ يا گواهينامه‌ فارغ‌التحصيلي‌ در رشته‌ دكتراي‌ پزشكي‌ عمومي‌ .

ج - داشتن‌ كارت‌ پايان‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ يا معافي‌ براي‌ آقايان‌

تبصره‌: كلمه‌ معافي‌ به‌ مفهوم‌ معافيت‌ دايم‌ مي‌باشد و داوطلبان‌ داراي‌ معافيت‌ موقت‌ پزشكي‌ و يا كفالت‌ با مسئوليت‌ خود مي‌توانند در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايند. بديهي‌ است‌ در صورت‌ فرا خوانده‌ شدن‌ به‌ انجام‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌، اين‌ وزارتخانه‌ هيچگونه‌ تعهدي‌ براي‌ ترخيص‌ آنان‌ بعهده‌ نخواهد داشت‌ و طبق‌ مقررات‌ با اينگونه‌ افراد برخورد خواهد شد.

د ارائه معافيت از خدمات قانوني و يا گواهی اتمام‌ خدمات‌ قانوني‌ (خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ عمومي‌، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، پيام‌ آوران‌بهداشت‌) تا تاريخ31/6/1390 باستثناء تبصره هاي ذيل.

تبصره‌ 1 : كليه مشمولين آئين نامه "تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان" مجازند فقط يك نوبت (و حداكثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصيل) در آزمون ورودي پذيرش دستيار تخصصي شركت نمايند. (پيوست 1)

تبصره 2: مشمولين كميسيون موضوع مواد 2و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 20/12/1386 در خصوص تسهيلات اعطايي به استعدادهاي درخشان (پيوست 16)

تبصره‌ 3: 1% رتبه‌ اول‌، 1% رتبه‌ دوم‌ (صدك‌ 98 تا 99) و 1% رتبه‌ سوم‌ (صدك‌ 97 تا 98) دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ مي‌توانند قبل‌ از انجام‌ خدمات‌ قانوني‌ با رعايت‌ مقررات‌ مربوطه‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايند. (پيوست 3)

تبصره4: پزشكان‌ عمومي‌ متأهل، به استناد قانون تسهيل ازدواج جوانان با رعايت موارد ذيل مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ مذكور مي‌باشند. (فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ پزشكي‌ كه‌ در حال‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ عمومي‌ مي‌باشند صرفاً در صورت‌ موافقت‌ ستاد كل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ مشمول‌ اين‌ تبصره‌ شناخته‌ مي‌گردند.)

الف: ‌ دانشجويان‌ پزشكي‌ عمومي‌ متاهل‌ (اعم‌ از خانم‌ و آقا) كه‌ حداقل‌ تا تاريخ‌ 29/12/1389 مشغول‌ به‌ تحصيل‌ بوده‌ و حداكثر تا پايان‌ 31/6/1390 فارغ‌التحصيل‌ مي‌گردند و نيز كليه فارغ التحصيلان پزشكي عمومي متأهل از تاريخ 20/10/1388 لغايت 20/10/1389، قبل از شروع به خدمت نظام وظيفه و نيز خدمات لايحه طرح نيروي انساني.

ب: كليه مشمولين اين قانون (اعم از دانشجو و يا فارغ التحصيل) صرفاً مجاز به يكبار شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي با استفاده از مقررات فوق الذكر مي باشند.

ج: ترخيص‌ مشمولان‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ مندرج‌ در اين تبصره بر عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ نمي‌باشد.

تبصره5: بانوان‌ متأهل‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيراپزشكان‌ كه‌ قبل‌ از 1/9/1380فارغ‌التحصيل‌ شده‌اند بدون‌ نياز به‌ ارائه‌ نامه‌ عدم‌ نياز ازدانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ سكونت‌ بعنوان‌ مازاد بر نياز وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ از انجام‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون پزشكان و پيراپزشكان معاف‌ شناخته‌ مي‌شوند.

تبصره‌ 6 : فارغ التحصيلان رشته پزشكي مشمول كميسيون بند (ج) موضوع مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 14/8/1384 (پيوست 4)

هـ- عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ داوطلب‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ تخصصي‌ پزشكي‌، Ph.D، كارشناسي‌ ارشد و همچنين‌ نداشتن‌ مدرك‌ تخصصي‌ پزشكي باليني‌.

و - نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ برحسب‌ رشته‌ (پيوست 5).

ز - در اين‌ دوره‌ محدوديت‌ سني‌ وجود ندارد.

ح - در اين‌ دوره‌ شركت‌ در آزمون‌ بصورت‌ آزمايشي‌ مجاز نمي‌باشد.


بخش دوم سهميه‌ها:

1/2 - سهميه‌ رزمندگان‌:

الف رزمندگان

براساس‌ ماده‌ 1 آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ كه‌ در اين‌ آئين‌ نامه‌ به‌ نام‌ رزمنده‌ ناميده‌ مي‌شود به‌ افرادي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ از تاريخ‌ 31/6/1359 لغايت‌ 31/6/1367 حداقل‌ 6 ماه‌ متناوب‌ يا متوالي‌، داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملياتي‌ حضور داشته‌ باشند.

اين گروه از داوطلبان مي توانند با مراجعه به نواحي نيروي مقاومت بسيج سپاه با ارائه كد ملي نسبت به اخذ كد رهگيري 12 رقمي اقدام و در محل مورد نظر هنگام ثبت نام وارد نمايند. اين کد رهگيری می بايست جهت هر دوره آزمون مجدد اخذ گردد.

تبصره‌: با توجه‌ به‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌، داوطلبان‌ واجد شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ در صورتي‌ كه‌ يك‌ بار از اين‌ سهميه‌ استفاده‌ كرده‌ باشند، فقط‌ در صورتي‌ مي‌توانند دوباره‌ از اين‌ سهميه‌ استفاده‌ نمايند كه‌ حداقل‌ 12 ماه‌ سابقه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌ را داشته‌ باشند. شايان‌ ذكر است‌ واجدين‌ شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ كه‌ قبل‌ از سال‌ 1368 براي‌ يكبار از سهميه‌ مذكور استفاده‌ نموده‌اند، مي‌توانند با داشتن‌ حداقل‌ 6 ماه‌ سابقه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌ مجدداً از اين‌ مزايا بهره‌مند گردند. لازم‌ به‌ ذكر است‌ افرادي‌ كه‌ با استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ پذيرفته‌ مي‌شوند در صورت‌ انصراف‌ از ثبت‌نام‌، شروع‌ دوره‌ و يا ادامه‌ دوره‌ حق‌ استفاده‌ مجدد از سهميه‌ را نخواهند داشت‌.

توضيح‌ 1: مناطق‌ عملياتي‌ براساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ تعيين‌ مي‌گردد.

توضيح‌ 2: مدت‌ اسارت‌ جزو مدت‌ حضور در جبهه‌ تلقي‌ مي‌گردد.

توضيح‌ 3: مدت‌ حضور داوطلبان‌ جانباز انقلاب‌ اسلامي‌ با معلوليت‌ بيش‌ از 25% به‌ ازاي‌ هر 10 درصد معلوليت‌ اضافي‌ مدت‌ 6 ماه‌ حضور در جبهه‌ محاسبه‌ خواهد شد.

طبق‌ مصوبه‌ 15/7/1377 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و آئين‌ نامه اجرايي‌ مربوطه‌، پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و مشمولين‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ كه‌ 6‌ ماه‌ متوالي‌ يا 9 ماه‌ متناوب‌ علاوه‌ بر ميزان‌ موظفي‌ شركت‌ در عمليات‌، بطور داوطلبانه‌ در خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌ حضور داشته‌اند با مراجعه به اداره آجوداني نسبت به اخذ گواهي حضور در جبهه اقدام نموده و اسكن گواهي مربوطه را از طريق سايت اينترنتي ارسال نمايند.

ب - متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشند (شامل: جانبازان با حداقل 25% جانبازي. فرزندان‌ و همسران‌ شهداء، مفقودين‌، اسراء، آزادگان و همسر، و فرزندان آنان، ‌ همسر و فرزندان جانباز بالاي‌ 50% ) مي بايست با مراجعه به سايت اينترنتي www.isaar.ir با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوطه كد 12 رقمي رهگيري دريافت نمايند و آن را در قسمت درج كد ايثارگري در فرم تقاضانامه ثبت نام را وارد نمايند پس از آن ضمن مراجعه به سايت ايثار در قسمت

پيگيري سهميه از وضعيت تائيد يا عدم تائيد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشكلي با شماره تلفن هاي مندرج در سايت ايثار (سامانة تائيد سهميه) تماس حاصل نمايند.

با توجه به متناوب بودن كدرهگيري 12 رقمي در هر سال، داوطلبان لازم است براي ثبت نام در هر آزمون نسبت به دريافت كد رهگيري جديد 12 رقمي اقدام نمايند.

نحوه‌ پذيرش‌: 20% از كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ هر رشته‌ ـ محل‌ به‌ افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان كه 80% حدنصاب‌ قبولي‌ در رشته‌ ـ محل‌ انتخابي‌ را كسب‌ كرده‌ باشند، تعلق‌ مي‌گيرد.

تبصره‌ 1:كليه‌ متقاضيان‌ سهميه‌ رزمندگان‌ ابتدا همانند ساير داوطلبان‌ آزاد مورد سنجش‌ قرار مي‌گيرند و در صورت‌ قبولي‌ جزء پذيرفته‌ شدگان‌ آزاد محسوب‌ مي‌شوند. در صورت پذيرفته نشدن در بالاترين اولويت ممكن در سهميه رزمندگان به رقابت مي پردازند.

تبصره‌2: در صورتيكه‌ ظرفيت‌ رشته‌ ـ محل‌ دو نفر باشد يك‌ نفر داوطلب‌ ‌ واجد شرايط‌ استفاده از سهميه رزمندگان به‌ صورت‌ مازاد در آن‌ رشته‌ ـ محل‌ پذيرفته‌ مي‌شود.

تبصره‌ 3: جانبازان‌ با معلوليت‌ 70% و آزادگاني‌ كه‌ در دوران‌ دانشجوئي‌ حداقل‌ دوسال‌ سابقه‌ اسارت‌ داشته‌ باشند در صورت‌ كسب‌ 80% حدنصاب‌ قبولي‌ در رشته‌ ـ محل‌ انتخابي‌ (حداكثر به‌ميزان‌ 20% از كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ هر رشته‌ ـ محل‌ ) درآزمون‌ ورودي‌ دستياري‌ مازاد بر ظرفيت‌، پذيرش‌ مي‌شوند.

توجه‌: جانبازان‌ با معلوليت‌ بيش‌ از 70% و آزادگاني‌ كه‌ در دوران‌ دانشجويي‌ دو سال‌ سابقه‌ اسارت‌ دارند و متقاضي‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشند ابتدا بصورت‌ آزاد و سپس‌ در سهميه‌ رزمندگان‌ و پس‌ از آن‌ در سهميه‌ جانبازان‌ (در بالاترين‌ اولويت‌ ممكن‌) به‌ رقابت‌ مي‌پردازند. در صورت‌ قبولي‌ در هر يك‌ از سهميه‌ها فرد شركت‌ كننده‌ در سهميه‌هاي‌ بعدي‌ رقابت‌ نخواهد كرد و حدنصاب‌ قبولي‌ وي‌ (در صورت‌ وجود) وابسته‌ به‌ سهميه‌اي‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ رقابت‌ مي‌كند.

توجه‌: ظرفيت‌ اشغال‌ نشده‌ سهميه‌ رزمندگان‌ به‌ داوطلبان‌ پذيرش‌ به صورت آزاد‌ تخصيص‌ داده‌ مي‌شود و سهميه‌ جانبازان‌ 70% و نيز ظرفيت‌هاي‌ مازاد رزمندگان‌ به‌ هيچ‌ سهميه‌اي‌ منتقل‌ نخواهد شد.

تعهدات مربوطه : از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفته شدگان به صورت آزاد ‌ تعهد محضري ‌ اخذ خواهد گرديد.

2/2 ـ سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌:

حداكثر 10% ظرفيت‌ بصورت مازاد در رشته هاي مورد تقاضاي معاونت درمان به منظور پوشش مناطق محروم و نيازمند به افراد متقاضي اختصاص خواهد يافت.

اين گروه از پذيرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضري خاص به مدت 3 برابر مدت آموزش در مناطق محروم و نيازمند بنابر نظر معاونت درمان خواهند بود. بديهي است سهميه مذكور صرفاً در رشته هاي مورد نيازاعلام شده قابل محاسبه و اجرا مي باشد. (پيوست شماره 6)

تبصره‌ 1: متقاضيان‌ واجد شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ مذكور در صورت‌ كسب‌ حدنصاب‌ پذيرش‌ داوطلبان‌ آزاد در رشته‌ - محل‌ مورد تقاضا بصورت‌ آزاد مورد پذيرش‌ قرار خواهند گرفت‌.

تبصره‌ 2: كاركنان‌ رسمي‌ كه‌ با اخذ موافقت‌ از وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها در آزمون‌ شركت‌ مي‌كنند مجاز به‌ استفاده‌ از سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ نمي‌باشند. بديهي‌ است‌ كاركنان‌ رسمي‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ در صورتيكه محل خدمت ايشان در ميان مناطق محروم و نيازمند اعلام شده باشد، (مطابق پيوست 6) به شرط سپردن تعهد محضري خاص به نفع همان محل، مجاز به استفاده از سهميه مذكور مي باشند.

شرايط داوطلبان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم

فرد متقاضی استفاده از اين سهميه می بايست شرايط مندرج در يکی از بندهای زير را به طور کامل دارا باشد.

1 داوطلب متولد استان منطقه محروم انتخابي بوده و دو مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه را در همان استان گذرانده باشد. (پيوست شماره 6)

2 محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب استان منطقه محروم انتخابي بوده و داوطلب سه مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در آن استان گذرانده باشد. (پيوست شماره 6)

3 داوطلب در استخدام پيماني، رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشكي و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مناطق محروم باشد. (پيوست شماره 6)

تعهدات: از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم، با توجه به مصوبات مربوطه تعهد خاص به نفع دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم و نيازمند، تعيين شده توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اخذ مي گردد.

بديهي است شهر يا بيمارستان محل تعهد نيز توسط معاونت درمان وزارت متبوع تعيين مي گردد.

توجه‌: متقاضيان‌ سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ هنگام‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ داراي‌ محدوديت‌ در انتخاب‌ رشته‌ نمي‌باشند. بديهي‌ است‌ پذيرش‌ در سهميه مربوطه‌ در سقف ظرفيت تعيين شده و صرفاً جهت‌ رشته‌هاي‌ مورد تقاضاي‌ منطقه‌ محروم‌ و نيازمند، انجام خواهد پذيرفت. (پيوست 7)

پس از ثبت نام به هيچ عنوان تغيير سهميه يا تغيير منطقه محروم جهت گذراندن تعهد خاص امكانپذير نمي باشد.

محل تعهد داوطلبان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم پس از پذيرش داوطلب و بنا به نظر معاونت درمان تعيين و داوطلب ملزم به سپردن تعهد محضري خاص قبل از شروع به آموزش مي باشد. ( در صورت عدم سپردن تعهد محضري مذكور قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي خواهد گرديد.)

3/2 ـ پذيرش‌ بصورت‌ آزاد:

داوطلب‌ پذيرش‌ بصورت‌ آزاد نمي‌تواند در هيچيك‌ از سهميه‌ها در قالب ظرفيت پذيرش‌ شود. پذيرش در سهميه-های مازاد با توجه به شرايط، مدارک ارسالی و اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام اينترنتی انجام خواهد پذيرفت.

در پذيرش‌ بصورت‌ آزاد، رقابت‌ شركت‌كنندگان‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ مربوطه‌ صورت‌ مي‌پذيرد. كليه‌ داوطلبين‌ مرد و زن‌ كه‌ از سهميه‌هاي‌ جانبازان‌، ايثارگران‌، رزمندگان‌ و سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ و سهميه مازاد استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر استفاده‌ مي‌نمايند ابتدا بصورت‌ آزاد پذيرش‌ مي‌شوند.

4/2 پذيرش به صورت مازاد براساس آئين نامه اجرايي "تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر": (پيوست شماره 1)

الف - داوطلبين سي وهشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه درفرم ثبت نام مراتب تمايل خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد استعدادهاي درخشان، برتر و نخبگان اعلام نموده اند (موضوع ماده 1 و 2 آئين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي) و مدارك آنها توسط شوراي منتخب دانشگاه محل تحصيل متشكل از نمايندگان معاونت هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و نيز رئيس دفتر استعدادهاي درخشان همان دانشگاه جهت استفاده از مزاياي مذكورتاييد گرديده ميبايست اصل كليه مدارك را همراه با مستندات مربوطه از تاريخ 15/8/89 لغايت 20/9/89 به دانشگاه محل تحصيل ارائه دهند و دانشگاهها موظف به دريافت مدارك و بررسي مدارك مذكور بوده و صرفاً در صورت تائيد مراتب، گواهي لازم جهت اين دوره آزمون به داوطلب اعطا نمايند. داوطلب موظف است اسكن گواهی مذكور را همراه ساير مدارك در مهلت اعلام شده از طريق سايت اينترنتي ارسال نمايد. دانشگاه محل آموزش پزشكي عمومي نيز موظف مي باشد افراد واجد شرايط استفاده از آئين نامة مذكور را راساً جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي معرفي نمايد.

محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت هاي دانشگاهي و صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت سهميه مذكور و فرم انتخاب رشته محل داوطلب تعيين مي گردد.

توجه: داوطلبين واجد شرايط فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي باشند.

نحوه پذيرش:

توجه 1: داوطلبين واجد شرايط كه موفق به كسب حداقل 40 امتياز براساس مندرجات پيوست 2 اين راهنما شده اند در صورت كسب 90% حد نصاب رشته محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش بصورت مازاد مي باشند.

توجه 2: پذيرش همزمان سهميه مازاد با سهميه انتخابي داوطلب، همواره در بالاترين اولويت ممكن خواهد بود.

توجه 3: افرادي كه يك نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي شوند در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

تعهدات :

ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مطابق ساير پذيرفته شدگان بصورت آزاد خواهد بود.

5/2 ـ پذيرش‌ بصورت‌ بورسيه‌ نيروهاي‌ مسلح‌:

با توجه‌ به‌ مصوبات‌ پنجاه‌ونهمين‌ نشست‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ پذيرش‌ كادر ثابت‌ (رسمي‌) نيروهاي‌ مسلح‌ با استفاده‌ از بورسيه‌ نهاد محل‌ استخدام‌ با شرايط‌ زير بصورت‌ مازاد بر ظرفيت‌ در قالب‌ باقيمانده‌ ظرفيت‌ 5/2% پذيرش‌ دستياران‌ انتقالي‌ از خارج‌ از كشور، در هر دانشگاه‌ (با گرد به‌ بالا) با تائيد كميسيون‌ برنامه‌ريزي‌ برنامه‌هاي‌ دستياري‌ مطابق‌ مندرجات‌ پيوست شماره 8 انجام‌ مي‌پذيرد.

1 - دارا بودن‌ شرايط‌ عمومي‌ لازم‌ براي‌ پذيرش‌ دستيار

2 - دارا بودن‌ شرايط‌ عمومي‌ و اختصاصي‌ سازمانهاي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ معرفي‌ كننده‌.

3 - تكميل‌ نمودن‌ بندهاي‌ مربوطه مندرج‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت نام ضروري‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ تكميل‌ بندهاي مذكور، مزايای پذيرش در سهميه مورد نظر‌ جهت‌ متقاضي‌ لحاظ‌ نخواهد گرديد.

4 - كسب‌ حداقل‌ 80% حدنصاب‌ قبولي‌ در رشته‌ - محل‌ مورد تقاضا مندرج‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌.

توجه‌: تائيد نهايي‌ افراد واجد شرايط‌ استفاده‌ از بورسيه‌ بوسيله‌ استعلام‌ از سازمان‌ معرفي‌ كننده‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ انجام‌ خواهد پذيرفت‌ و صرفاً بورسيه‌ مذكور جهت‌ متقاضياني‌ كه‌ واجد شرايط‌ بودن‌ ايشان‌ از سوي‌ سازمان‌ مربوطه‌ مورد تائيد قرار گيرد لحاظ‌ خواهد گرديد.

6/2 - اتباع‌ غير ايراني‌: ثبت‌ نام‌ و شركت‌ اتباع‌ غير ايراني‌ مطابق‌ مفاد اين‌ راهنما بوده‌ و پذيرش‌ ايشان‌ طبق‌ آئين‌ نامه‌ مربوطه‌ انجام‌ مي‌پذيرد داوطلبان‌ واجد شرايط‌ مي‌توانند ضمن توجه به مندرجات پيوست شماره 17، آئين‌ نامه‌ پذيرش‌ اتباع‌ غيرايراني‌ را در پيوست شماره 9 مطالعه نمايند.


بخش سوم نحوه‌ اخذ تعهد:

1/3 - از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم، جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص به ميزان 3 برابر مدت آموزش، به نفع دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم و نيازمند اخذ مي گردد.

2/3 - از ساير پذيرفته‌ شدگان‌ آزمون‌ ورودي‌ دستياري توسط‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ تعهد عام‌ به ميزان حداكثر 2 برابر مدت تحصيل به نفع وزارت متبوع اخذ می گردد. اين مدت با توجه به ساير مقررات مربوطه و ضريب منطقه اي كه از سوي معاونت درمان تعيين مي شود متغير است.

توجه1 : پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌، پس از فراغت از تحصيل فقط‌ در حوزه‌ مناطق‌ محروم‌ و يا نيازمند تعيين‌ شده‌ حق‌ فعاليت‌ درماني‌ و يا آموزشي‌ خواهند داشت‌ و در خارج‌ از منطقه‌ مربوطه‌ حق‌ فعاليت‌ تخصصي‌ در رشته‌ تحصيلي‌ خود را تا پايان‌ دوره‌ تعهد ندارند.

توجه2: چنانچه پذيرفته شدگان در سهميه مازاد مناطق محروم، داراي سوابق خدمت در مناطق محروم باشند، سابقه خدماتی ايشان (حداكثر تا سقف 5 سال بصورت روز شمار) قابل محاسبه و كسر از سنوات تعهد خاص اين گروه از پذيرفته شدگان مي باشد.

3/3 -تعيين‌ محل‌ خدمت‌ دستياران‌ پس‌ از فارغ‌ التحصيلي‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

4/3 - پذيرفته‌شدگاني كه با ماموريت‌ آموزشي‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ به‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ وارد مي‌شوند، ملزم‌ به‌ سپردن‌ تعهد محضري‌خاص به‌ محل‌ استخدام‌ خود هستند.


بخش چهارم آزمون و اعلام نتايج

1/4- برگزاري‌ آزمون‌ :

الف - آزمون‌ كتبي‌ رأس‌ ساعت‌ 9 صبح‌ روز پنجشنبه‌ مورخ‌ 28/11/1389 بطور همزمان‌ در دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ كشور مندرج‌ (در پيوست شماره 10) برگزار مي‌شود.

ب- كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ در روزهاي‌ دوشنبه، سه‌شنبه‌ و چهارشنبه‌ مورخ‌ 27و 26و 25/11/1389 از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir در اختيار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرينت كارت خود از روي سايت مربوطه مي باشد. ( حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن كارت شركت در آزمون امكانپذير نمي باشد)

ج- كليد آزمون بعدازظهر روز جمعه مورخ 29/11/1389 بر روي سايت اينترنتي قرار خواهد گرفت.

2/4- نمره‌دهي‌ آزمون‌ :

الف - تعداد سؤالات‌ آزمون‌ 200 سؤال‌ تستي‌ چهار گزينه‌اي‌ مي‌باشد . (2 سؤال از 200 سؤال به منابع درس اخلاق پزشكي تعلق دارد)

ب ـ براي‌ هر سؤال‌ بايد تنها يك‌ گزينه‌ كه‌ در ميان‌ گزينه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ بهترين‌ پاسخ‌ ممكن‌ است‌ انتخاب‌ گردد.

ج - به‌ هر سؤال‌ با پاسخ‌ صحيح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ و هر سؤال‌ با پاسخ‌ اشتباه‌ يك‌ نمره‌ منفي‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

د به سؤالات‌ بدون‌ پاسخ‌ نمره‌اي‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

هـ - به‌ هر سؤال‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ گزينه‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ باشد يك‌ نمره‌ منفي‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

ر- روش‌ آزمون‌ و نمره‌دهي‌ براساس‌ مقررات‌ كلي‌ آزمون‌ها مي‌باشد.

3/4 رسيدگي به اعتراضات سؤالات

الف داوطلبان مجاز مي باشند پس از اعلام كليد آزمون حداكثر تا ساعت 23 روز دوشنبه 3/12/1389 نسبت به ارسال اعتراض به سئوالات آزمون مذكور منحصراً از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir اقدام لازم بعمل آورند.

ب رسيدگي به اعتراضات واصله پس از تاريخ فوق الذكر به هيچ عنوان مقدور نخواهد بود.

4/4 - اعلام كارنامه آزمون

پس از رسيدگي به اعتراضات واصله در خصوص طراحي سئوالات، كارنامه اوليه داوطلبان به همراه فرم انتخاب رشته محل در اسفند ماه 1389 در سايت اينترنتي درج و داوطلبان در صورت اعتراض مجاز مي-باشند مراتب را با توجه به دستورالعمل هاي آتي از طريق اينترنت ارسال نمايند.


بخش پنجم نكات‌ مهم‌:

1 ـ چنانچه‌ داوطلب‌، شرايط‌ لازم‌ جهت‌ استفاده‌ از سهميه مورد نياز را احراز ننمايد دبيرخانه‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ تغيير يا حذف‌ سهميه‌ داوطلب‌ اقدام‌ خواهد نمود.

2 متقاضيان استفاده از مزاياي پذيرش در ظرفيت هاي مازاد تنها در يك وضعيت كه موجب پذيرش آنان در بالاترين اولويت انتخاب رشته محل ايشان خواهد گرديد مورد پذيرش قرار مي گيرند.

3 - پزشكان‌ انتقالي‌ از خارج‌ كشور جهت شروع به آموزش تابع‌ مقررات‌ شورايعالي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ خواهند بود.

4 - پس‌ از ثبت‌ نام‌ در مهلت‌ مقرر، داوطلبان‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ مجاز به‌ تغيير سهميه‌ اعلامي‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ نمي‌باشند.

5 داوطلبان بايد منحصراً از طريق اينترنت اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته نمايند

6- در صورت‌ عدم‌ درج‌ سهميه‌ ثبت‌ نامي‌، در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ سهميه‌ اين‌ فرد، آزاد در نظر گرفته‌ مي‌شود.

7 - وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ هيچ‌ گونه‌ تعهدي‌ براي‌ ترخيص‌ داوطلبان‌ مشمول‌ 1% رتبه‌ اول‌، 1% رتبه‌ دوم‌، 1% رتبه‌ سوم‌ دانشگاهها، مشمولين‌ آئين نامه اجرايي پذيرش واجدين شرايط دريافت تسهيلات‌ اعطايي‌ به‌ استعدادهاي‌ درخشان‌، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي، مشمولين‌ قانون‌ تسهيل‌ ازدواج‌ جوانان‌ و ديگر شركت‌ كنندگان‌ اين‌ آزمون‌ كه‌ به‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ اعزام‌ شده اند را نخواهد داشت‌.

8 - در صورت‌ لغو صلاحيت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌، برابر آئين‌ نامه‌ ارزشيابي‌ بخش‌ها، تعيين‌ محل‌ ادامه‌ تحصيل‌ و آزمون‌ ارتقاء درون‌ بخشي‌ دستيار، طبق‌ نظر هيأت‌ ممتحنه‌ رشته‌ مربوطه‌ توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ انجام‌ خواهد شد.

9 - كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ تابع‌ مقررات‌ دوره‌هاي‌ دستياري‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ مي‌باشند.

10- پذيرش‌ دستيار با رعايت‌ سهميه‌هاي‌ مربوطه و مقررات‌ پذيرش‌ در هر سهميه‌ با اولويت‌هاي‌ زير انجام‌ مي‌شود:

الف - نمره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار

ب - اولويت‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌

ج - در مورد داوطلبانيكه‌ نمرات‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستياري‌ و اولويت‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ آنان‌ يكسان‌ ‌باشد، ابتدا نمره‌ آزمون‌ جامع‌ پيش‌كارورزي‌ و سپس‌ معدل‌ كل‌ دوره‌ پزشكي‌ بدون‌ احتساب‌ معدل‌ دوره‌ كارورزي‌ ملاك‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت.

د - حد نصاب‌ عبارت‌ است‌ از: نمره‌ آخرين‌ نفرجايدهي‌ شده‌ اوليه‌ (براي‌ تعيين‌ حدنصاب‌) بدون‌ در نظر گرفتن‌ سهميه‌ و جنس‌ بر مبناي‌ ظرفيت‌ كل‌ رشته‌ - محل‌ با رعايت‌ ساير شرايط‌ پذيرش‌.

توضيح‌: در اين‌ روش‌ ابتدا كليه‌ داوطلبين‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ سهميه‌ و جنس‌ و براساس‌ نمره‌ آزمون‌ (از بالاترين‌ نمره‌) و اولويت‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ تا تكميل‌ كل‌ ظرفيت‌هاي‌ موجود (بدون‌ پذيرش‌ مازاد بر ظرفيت‌) در همه‌ رشته‌ - محل‌هاي‌ انتخابي‌ قرار داده‌ مي‌شوند. نمره‌ آخرين‌ نفر جايدهي‌ شده‌ در هر رشته‌ ـ محل‌ حد نصاب‌ آن‌ رشته‌ محل‌ خواهد بود.

11- در رشته‌ هايي‌ كه‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار يك‌ نفر مي‌باشد، پذيرش‌، بدون‌ در نظر گرفتن‌ سهميه‌ ‌ داوطلبان‌ و با رعايت‌ ساير مقررات‌ انجام‌ مي‌شود.

12 - كليه‌ متقاضياني‌ كه‌ پزشكي‌ عمومي‌ خود را تحت‌ عنوان‌ استريت‌ بيهوشي‌ پذيرفته‌ شده‌ و فارغ‌التحصيل‌ گرديده‌اند صرفاً مجاز به‌ شركت‌ در رشته‌ تخصصي‌ بيهوشي‌ مي‌باشند.

13 - ‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ در دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بقيه‌ الله‌ (عج‌) فقط‌ به‌ داوطلبان‌ كادر ثابت‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ اختصاص‌ دارد.

14-ارسال مدارك سهميه ها مطابق مندرجات راهنماي ارسال مدارك صرفا در تاريخ هاي مقرر و بصورت اينترنتي مي باشد (از تاريخ 15/8/1389 لغايت 20/9/ 1389 ) در صورت عدم ارسال به موقع مدارك، سهميه اين دسته از داوطلبان آزاد تلقي مي گردد.

15 كليه پذيرفته شدگان كه داراي متون تعهد محضري خاص مي باشند در صورت دريافت عدم نياز از محل تعهد، ملزم به معرفي خود به وزارت متبوع بوده و خدمت ايشان در هر محلي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين نمايند خواهد بود.

16 كليه پذيرفته شدگان به صورت آزاد، سهميه رزمندگان و ايثارگران و يا سهميه مازاد استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان حداكثر دو برابر مدت تحصيل به وزارت متبوع بوده كه اين مدت با توجه به ضريب منطقه اي كه از سوي معاونت درمان تعيين مي شود و مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي متغير مي باشد.

17 ظرفيت پذيرش در رشته تخصصي طب هوا و فضا صرفاً به داوطلبان كادر ثابت نيروهاي مسلح تعلق دارد.

18 ظرفيت پذيرش در رشته تخصصي زنان و زايمان صرفاً به خانمها تعلق دارد.

19 -كليه قوانين و مقررات مندرج در اين راهنما براساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تا نشست 73  مي باشد و چنانچه در نشست آتي شورا قوانين جديدي وضع گردد مراتب از طريق همين سايت اطلاع رساني خواهدگرديد.


پيوست شماره 1 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

مقدمه

در اجراي بند 1 ماده 2 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش هاي والاي اسلامي ،انساني و ملي اين آيين نامه تصويب گرديد.

ماده 1- به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آئين نامه بكار مي رود.

وزارت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

شورا: منظور شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

دانشگاه: منظور هر يك از دانشگاهها و دانشكده ها علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت و دانشكده هاي علوم پزشكي و ابسته به دستگاههاي اجرايي (شاهد، بقيه اله(عج)، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

ماده 2- دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند از :

الف برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتر از 500 (با معرفي سازمان سنجش آموزش پزشكي)

ب دارندگان مدال طلا ،نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

د دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت

هـ - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي ، جشنواره هاي هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) و ساير جشنواره هاي مورد تائيد وزارت با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

و مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت براساس ضوابط مربوطه

ز دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط

ح 5/2 % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي(حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

ط رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D به شرح زير :

- در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد : تا 20 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر اول كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 50 نفر باشد سه نفر اول كشوري.

-در آزمون هاي ورودي Ph.D : تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول، 11 تا 20 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر اول و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 20 نفر باشد در مجموع سه نفر اول.

ي 1% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي (حداقل يك دانشجو) به شرط كسب حداقل معدل 5/18 براي دوره كارداني، حداقل معدل 18 براي دوره كارشناسي و براي مقاطع بالاتر كسب معدل 17يا بيشتر در آن سال تحصيلي.

ك- دانشجويان پژوهشگر برجسته به نائيد شوراي پژوهشي دانشگاه و براساس دستورالعملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ مي شود.

ماده 3- دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 2 (به غير از بند يك) در مقاطع كارداني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از 17 و در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در كل دوره معدل بيش از 16 كسب نمايند.

تبصره 1: دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 2 در مقاطع كارداني و كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر از 16 و در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر كه بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر 15 كسب نمايند مشمول آئين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند بود.

تبصره 2: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آئين نامه حفظ شده باشد.

ماده 4- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 5- دانشجويان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا فارغ التحصيل مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت نمايند.

ماده 6- حداكثر10 درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته محل به دانشجويان داراي استعداد درخشان دوران روزانه مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود. جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل 90درصد نمره اي كه آخرين نفر گزينش آزاد رشته محل مربوطه به دست آورده است لازم مي باشد.

تبصره1 : جايابي و پذيرش دانشگاهي دانشجوياني كه حدنصاب لازم را كسب نموده اند توسط دبيرخانه هاي تخصصي مربوطه صورت مي گيرد.

تبصره2 : براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل امتياز از حيطه هاي آموزشي، پژوهشي ،فردي و اجتماعي كه با در نظر گرفتن بالاترين امتياز كسب شده ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 3: چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در شيوه نامه اي كه توسط دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه خواهد شد. (پيوست 2)

تبصره 4:دانشجويان مشمول اين ماده ميتوانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تحصيلات بهره مند گردد.

ماده 7- دانشجويان مشمول اين آيين نامه (به استثناي دانشجويان مقاطع Ph.D و تخصصي) مي توانند طرح نيروي انساني خود را درسازمان ها و مراكز آموزشي،پژوهشي، درماني و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكي و يا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

ماده8- دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتري حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا MPH دانشگاههاي كشور در همان شهر محل تحصيلي رشته اول به تحصيل ادامه دهند.

تبصره1 : دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول هر دو رشته را به پايان رسانند.

تبصره 2: دانشجويان مشمول اين آئين نامه در مقطع دكتري حرفه اي مي توانند از تسهيلات MD.Ph.D در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند. ارائه اين تسهيلات براساس ضوابط مصوبه مربوطه در شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.

ماده 9-به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان و نظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مي نمايد.

ماده 10- دانشجوي داراي استعداد درخشان مي‌تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي‌گردد.

تبصره 1: زمان دادن امتحان ابتداي نيمسال تحصيلي و كسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولي لحاظ مي شود.

تبصره 2: در خصوص دروس معارف اسلامي دانشجويان داراي استعداد درخشان حداكثر دو عنوان از مجموع 6 عنوان دروس مذكور و يا حداكثر 4 واحد از 12 واحد فوق را مي توانند به انتخاب خود و با امتحان ابتداي نيمسال تحصيلي و بدون شركت در كلاس با هماهنگي گروه معارف اسلامي دانشگاه بگذرانند.

ماده 11- دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا 27 واحد درسي را بگذراند.

ماده 12- دانشگاه مي‌تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان، كلاس هاي ويژه‌اي تشكيل دهد.
ماده 13- دانشگاه موظف است كلاس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت ، روش تحقيق و ساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد.

ماده14- دانشگاه مي‌تواند امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

ماده 15 - دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه‌ پايان نامه‌هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده 16- دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن خريد كتاب وتسهيلات استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها ، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي ،تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

ماده 17- هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

تبصره : مبناي تخصيص بودجه دانشگاهها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها و عملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد.

ماده 18: نظارت بر حسن اجراي آئين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح و تفسير آن نظر اين معاونت ملاك خواهد بود.
اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه، 18 ماده و 12 تبصره در تاريخ 3/12/1387 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.


پيوست شماره 2 شيوه ‌نامه محاسبه امتيازات جهت مشمولين استفاده از آئين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

ماده 1- شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيلات آئين نامه :

دانشجويان و فارغ التحصيلان پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي مصوب و معتبر جاري از مصاديق نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان، و استعدادهاي برتر در حيطه هاي آموزشي ، پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ، توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند :

1-1 :آموزش

1-1-1 : دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني و كشوري

2-1-1: دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري

3-1-1: دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي

4-1-1: دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل

2-1: پژوهش

1-2-1: رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي :
(خوارزمي ، رازي و ...)

2-2-1: چاپ مقالات علمي در مجلات معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ...)

3-2-1: شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي

4-2-1: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع رسيده باشد.

5-2-1: مجري و همكار طرح‌هاي تحقيقات بنيادي ،توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر پژوهشي در حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع

3-1: فرهنگي و فوق برنامه :

1-3-1: برگزيدگان مسابقات بين‌المللي قرآن‌كريم ، احكام ومعارف اسلامي

2-3-1: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي‌ - هنري ادبي ـ ورزشي

4-1:توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي

1-4-1: كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري

2-4-1: كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي

3-4-1 : كسب مدرك IT ( در سطح پيشرفته ) با مهارت‌هاي قابل قبول و موردنياز

4-2-1: سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ويـــژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت درمان

ماده 2- نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيلات آئين نامه

1-2 : آموزش

امتيازات كليه مشمولان بند 1-1براساس جدول شماره 1 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد شد .

2-2- پژوهش

امتيازات كليه مشمولان بند 2-1براساس جدول شماره 2 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه خواهد شد .

1-2-2: درصورت مشاركت افراد در رديف هاي 1 تا 5 جدول شماره 2نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقا ء اعضاي هيئت علمي مي باشد .

3-2 - فرهنگي و فوق برنامه

امتيازات كليه مشمولان بند 3-1براساس جدول شماره 3 نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه خواهد شد.

1-3-2: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احكام و معارف اسلامي و ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد .

2-3-2 مسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعلام مي‌گردد .

3-3-2 : مسابقات ورزشي بين‌المللي مسابقاتي است كه در رتبه‌بندي مسابقات بين‌المللي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت بدني با مشاركت چند كشور برگزار مي‌گردد .

4-2-امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي

امتيازات كليه مشمولان بند 4-1براساس جدول شماره 4 نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي محاسبه خواهد شد .

1-4-2 نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف 4 جدول شماره 4 با ارائه سوابق داوطلب توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي ،رئيس دفتر استعدادهاي درخشان ، بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد .

تبصره 1: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز بالاتري از سقف امتيازات منظور شده مي باشد ، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود .

5-2- دوره هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان

يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست توانمند سازي اين عزيزان در راستاي حل معضلات ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشد لذا بدين منظور بسته هاي خاص آموزشي وپژوهشي با محوريت درمان تدوين مي گردد كه نخبگان و استعدادهاي درخشان پس از آموزش موفق به كسب امتيازات لازم خواهند گرديد.

تبصره 2 : نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي كشور با محوريت درمان و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه ، توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي تدوين وابلاغ خواهد گرديد .

6-2- المپياد علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

در صورت تصويب و اجراي اين المپيادعلمي، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد.

7- 2- پايان‌نامه هاي دانشجويي

چنانچه نظام رتبه‌بندي پايان‌نامه‌ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد.

8-2- مسابقات بين المللي قرآن كريم:

هر ساله 2 نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقه بين المللي رتبه اول را كسب نموده باشند ، مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به يك رشته بالاتر بروند .( طبق مصوبه299 جلسه مورخ 6/11/71 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

ماده 3- تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيلات آئين نامه

كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد ، در مناطقي كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد، خواهند بود.

ماده 4- نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه (نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر) براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي :

1-4: داوطلبين در صورت كسب حداقل 40 امتياز از حوزه هاي چهارگانه (با رعايت حداقل امتيازات لازم مطابق جدول شماره 5 ) مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند .

2-4 : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند.

تبصره3: ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل تغيير است .

تبصره 4: تعيين ظرفيت و برنامه ريزي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه انجام مي شود
 


ضمائم :

جدول شماره 1 - نحوه محاسبه امتيازات آموزشي
 

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع  / رتبه

 

امتياز

سقف امتياز محور

1

 دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني و وكشوري (دانش آموزي) 

1-1

مدال طلاي المپياد جهاني  

25

25

2-1

مدال نقره المپياد جهاني

20

3-1

مدال برنز المپياد جهاني

15

4-1

مدال طلاي كشوري

10

2

دارندگان رتبه‌هاي برتر  كنكورسراسري

5-1

10-1

20

20

6-1

20-11

15

7-1

30-21

10

8-1

50-31

5

3

 

 

دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي

9-1

علوم پايه10-1 كشوري

10

30

 

10-1

علوم پايه3-1 دانشگاهي

5

11-11

پيش كارورزي10-1 كشوري

20

12-1

پيش كارورزي3-1 دانشگاهي

5

4

4-1- دارندگان رتبه هاي برتر فارغ التحصيلي بر اساس معدل كل

13-1

نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا 30 نفر

20

20

14-1

نفر اول ودوم  در صورت ظرفيت ورودي تا 60 نفر

20

15-1

نفر اول تا  سوم  در صورت ظرفيت ورودي تا 90 نفروبالا

20

16-1

نفر چهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا120 نفر

15

17-1

نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا 150 نفر

15

18-1

نفر چهارم ، پنجم و ششم  در صورت ظرفيت ورودي تا 180 نفر

15

توضيح رديف 1 : در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد.

توضيح رديف 2 : منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد( رتبه منطقه اي منظور نمي باشد.)

توضيح رديف 3 : در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع ، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه نمي گردد.

توضيح رديف 4 : در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر 30 نفر ، يك رتبه با امتياز 15 اضافه مي گردد.


جدول شماره 2- محاسبه امتيازات پژوهشي
 

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع  / رتبه

حداكثر

امتياز

سقف

امتياز محور

1

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي (خوارزمي ، رازي و...)

1-2

اول  

20

20

2-2

دوم و سوم

10

2

چاپ مقالات علمي درمجلات معتبر داخلي و خارجي داراي رتبه علمي- پژوهشي در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقا اعضا هيئت علمي دانشگاهها )*                                 

3-2

هر مقاله داخلي

3

20

4-2

هر مقاله خارجي

5

3

شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي

5-2

هر مورد داخلي

1

5

6-2

هر مورد خارجي

2

4

ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تائيد معاونت تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع رسيده باشد

7-2

هر مورد ثبت شده داخلي

2

10

8-2

هر مورد ثبت شده در مراكز معتبر خارجي

10

5

مجري طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي

توسعه اي ،كاربردي وسايرحيطه هاي معتبر پژوهشي در حيطه

 علوم پزشكي  با تائيد دنشگاههاي

علوم پزشكي مربوطه يا معاونت

تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع

9-2

مجري هر طرح بين‌المللي

5

5

10-2

مجري هر طرح ملي

4                              444

11-2

مجري هر طرح دانشگاهي

3      2       2

12-2

همكار هر طرح بين‌المللي

2

13-2

همكار هر طرح ملي

1

داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقالات ، متن چاپ شده مورد نيازمي باشد


جدول شماره 3- محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه

رديف اصلي

 

 

 

لي

محور

رديف فرعي

رتبه

حداكثر

امتياز

سقف

امتياز

محور

1

 

برگزيدگان مسابقات يا             المپيادهاي فرهنگي ،هنري ، ادبي ، ورزشي ، احكام و             معارف اسلامي 

 

 

1-3

اول كشوري

5

15

2-3

دوم  كشوري

4

3-3

سوم كشوري

3

4-3

اول بين المللي

7

5-3

دوم  بين المللي

6

6-3

سوم بين المللي

5

7-3

اول جهاني

15

8-3

دوم  جهاني

12

9-3

سوم جهاني

8


جدول شماره 4- محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع

حداكثر

امتياز

سقف امتياز

محور

1

  كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري

1-4

طبق آئين نامه مصوب وزارت

7

 

20

2

كسب مدرك معتبر  زبان هاي  خارجي 

2-4

IELts، 5/6 به بالا و تافل معادل و ديگر زبانهاي خارجي معادل

5

3

كسب مدرك IT ( در سطح پيشرفته ) با مهارت‌هاي قابل قبول و موردنياز)

3-4

 

4

4

 سوابق اجرايي و مديريتي ،  حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه ، مشاركت درزمينه اقدامات ويژه در حيطه علوم پزشكي

 

1-4-4

در سطح دانشگاهي

7

2-4-4

درسطح استاني يا منطقه اي

15

3-4-4

در سطح كشوري

20


جدول شماره 5 - امتيازبندي نهايي در حوزه هاي 4 گانه مشروحه آئين نامه

حوزه امتيازات ترجيحي

حداكثر امتياز قابل محاسبه

حداقل امتياز ضروري

امتياز داوطلب

آموزش

90

20

 

پژوهش

30

4

 

فرهنگي  فوق برنامه

20

5

 

توانمنديهاي فردي- اجتماعي


پيوست شماره 3 رتبه هاي برتر

- 1% رتبه‌ اول‌ و 1% رتبه‌ دوم‌ (صدك‌ 98 تا 99) و 1% رتبه‌ سوم‌ (97 تا 98) دانشگاهها با توجه‌ به‌ تبصره‌هاي‌ ذيل‌ تعيين‌ مي‌گردند.

تبصره‌1: دانشگاه‌هايي‌ كه‌ تعداد فارغ‌التحصيلان‌ آنان‌ از تاريخ‌ 1/7/1389 لغايت‌ 31/6/1390 كمتر از 100 نفر و بيشتر از 49 نفر باشد مي‌توانند يك‌ نفر را بعنوان‌ رتبه‌ اول‌ و يك‌ نفر بعنوان‌ رتبه‌ دوم‌ و يك‌ نفر بعنوان‌ رتبه‌ سوم‌ معرفي‌ نمايند. دانشگاه‌هايي‌ كه‌ كمتر از 50 نفر تا تاريخ‌ فوق‌ فارغ‌ التحصيل‌ داشته‌ باشند صرفاً يك‌ نفر بعنوان‌ رتبه‌ اول‌ معرفي‌ مي‌نمايند.

تبصره‌ 2: از مجموع‌ فارغ‌التحصيلان‌ واحدهاي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ (تهران‌، تنكابن‌، يزد، تبريز، مشهد، اردبيل‌، نجف‌آباد) و همچنين‌ ساير دانشكده‌هاي‌ پزشكي‌ مورد تائيد شوراي‌ گسترش‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌، نفرات‌1% رتبه‌ اول‌، 1% رتبه‌ دوم‌، 1% رتبه‌ سوم‌ و در صورت‌ وجود داوطلب‌ واجد شرايط‌ قانون‌ 10% رتبه‌ برتر، مشمول‌ اين‌ ماده‌ خواهند بود.

تبصره‌3: چنانچه‌ در محاسبه‌ 1% رتبه‌ اول‌، 1% رتبه‌ دوم‌ و 1% رتبه‌ سوم‌ دانشگاهها عدد اعشاري‌ حاصل‌ شود رقم‌ مربوطه‌ بصورت‌ گرد علمي‌ منظور خواهد شد.

تبصره‌4: نحوه‌ احتساب‌ 1% رتبه‌ اول‌، 1% رتبه‌ دوم‌ و 1% رتبه‌ سوم‌ براساس‌ مصوبات‌ به‌ شرح ذيل مي باشد:

نحوه‌ احتساب‌ رتبه‌هاي برتر دانشگاه‌ها براي پذيرش‌ دستيار، با استفاده‌ از standard - score بر اساس‌ 50 درصد معدل‌ كل‌ دوره‌ پزشكي عمومي بدون‌ احتساب‌ معدل‌ دوره‌ كارورزي و 50 درصد بقيه، نمره‌ آزمون‌ پيش‌ كارورزي از مجموع‌ دانشجويان‌ فارغ‌ التحصيل‌ هر دانشگاه‌ در سال‌ تحصيلي مربوطه‌ (بدون‌ اعمال‌ هرگونه‌ سهميه‌اي‌ ) به‌ صورت‌ زير مي‌باشد

 

اسامي‌ واجدين‌ شرايط‌ از سوي‌ دانشگاهها به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ اعلام‌ مي‌گردد.


پيوست شماره 4 كميسيون‌ موضوع‌ مواد 2 و 3 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيراپزشكان‌ مورخ‌ 14/8/1384

الف‌ - گروههاي‌ زير مازاد بر نياز بوده‌ و از انجام‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ معاف‌ مي‌گردند:

1 - فارغ‌ التحصيلان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيراپزشكان‌ به‌ شرط‌ ارائه‌ گواهي‌ از نيروي‌ مقاومت‌ بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مبني‌ بر انجام‌ 6 ماه‌ خدمت‌ داوطلبانه‌ بسيجي‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌ تحميلي‌.

2 - فارغ‌ التحصيلان‌ رشته‌ مامايي‌.

ب مفاد اين بند در پيوست شماره 16 اعلام گرديده است.

ج‌ - فارغ‌ التحصيلان‌ رشته‌ پزشكي‌، دندانپزشكي‌ با رعايت‌ شرايط‌ ذيل‌ اجازه‌ دارند در آزمون‌ دستياري‌ شركت‌ نمايند.

1 - خدمات‌ مشمول‌ موضوع‌ قانون‌ حداكثر 3 ماه‌ بعد از تاريخ‌ فراغت‌ از تحصيل‌ شروع‌ شده‌ باشد.

2 - خدمات‌ مشمول‌ در مناطق‌ با ضريب‌ محروميت‌ چهار پنجم‌ و محرومتر انجام‌ گيرد.

3 - در صورت‌ قبولي‌ در آزمون‌، خدمت‌ مشمول‌ تا زمان‌ شروع‌ دوره‌ دستياري‌ تداوم‌ يابد.

4 - در صورت‌ عدم‌ قبولي‌ بشرطي‌ مي‌توانند در آزمون‌ بعدي‌ شركت‌ نمايند كه‌ شرايط‌ 2 و 3 بند ج‌ را تا آزمون‌ بعدي‌ رعايت‌ نمايند.

5 - مشمولين‌ سطوح‌ دوم‌ و سوم‌ آئين‌ نامه‌ سطح‌ بندي‌ عملكرد استثنايي‌ و تسهيلات‌ اعطايي‌ به‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ و.... علاوه‌ بر برخورداري‌ از امتياز فوق‌ اجازه‌ دارند فقط‌ يكبار و در دوره‌ كارورزي‌ در آزمون‌ دستياري‌ شركت‌ نمايند.


پيوست شماره 5 ضوابط‌ و مقررات‌ تعيين‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ در رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌

ماده‌ 1: در آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ موارد زير نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ محسوب‌ مي‌شود.

الف‌) اختــلالات‌ روان‌پـــريـــشي‌ بـــا عـــلائــــم‌ ادراكــــي‌ و تفكــــر ( بالاتر ازIllusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficit) و اعتياد (Addiction) به‌ مواد مخدر.

ب‌)بيماري‌ هايي‌ كه‌ سير پيشرونده‌(progressive) يا بازگشتي‌ (relapse - recurence)دارند در صورتيكه‌ غيرقابل‌ كنترل‌ تشخيص‌ داده‌ شوند و يا به‌ مرحله‌ آثار غير قابل‌ بازگشت‌ (sequelae)رسيده‌ باشند، اين‌ بيماري‌ها عبارتند از :

1 ـ ديابت‌

2 ـ دمانس‌ و دليريوم‌ (Dementia-Delirium)

3 ـ سكته‌هاي‌ مغزي‌ (CVA)

4 ـ صرع‌ بزرگ‌ ((Grand mal Epilepsy

5 ـ پاركينسون‌

6 ـ ديستروفي‌ عضلاني‌

7 ـ مياستني‌ گراويس‌

8 ـ فلج‌ دوره‌اي‌ (Periodic Paralysis)

9 - ناركولپسي‌ و كاتاپلكسي‌ پيشرفته‌ (Cataplexy - Narcolepsy)

10 ـ اسكلروز مولتيپل‌ ( Multiple Sclerosis)

11 ـ پرفشاري‌ خون‌ (HTN)

12 ـ سرطان‌هاي‌ بدخيم‌ با پيش‌ آگهي‌ ضعيف‌

13 ـ بيماري‌هاي‌ روماتيسمي‌ سيستميك‌ (مثل‌: آرتريت‌ روماتوئيد و پلي‌ ميوزيت‌ و SLE)

پ‌) كليه‌ اختلالات‌ كاركردي‌(Functional impairment) ، ناتواني‌ها (disabilities)و نقايص‌ جسمي‌ (Physical defects) و علائم‌ غير قابل‌ درمان‌ يا غير قابل‌ بازتواني‌ يا نقص‌هاي‌ غير قابل‌ جبران‌ با نوتواني‌ (decompensated)زير، حتي‌ در صورتيكه‌ بيماري‌ زمينه‌اي‌ (underlying disease)سير پيشرونده‌ نداشته‌ باشد.

1 ـ تشنج‌ (Convulsion)

2 ـ سرگيجه‌(Vertigo)

3 ـ از دست‌ دادن‌ حافظه‌ (Memory loss)

4 ـ كاهش‌ بينايي‌ (visual loss) -نابينايي‌ كامل‌ هر دو چشم‌ در حدNLP,HM ياLP

تبصره‌1 ـ در رشته‌ تخصصي‌ بيماريهاي‌ داخلي‌ وجود يك‌ چشم‌ كامل‌ و سالم‌ كافي‌ است‌.

تبصره‌2 - در طب‌ فيزيكي‌ و توانبخشي‌ قدرت‌ ديد اصلاح‌ شده‌ در كمترين‌ حد

تبصره‌3 - در پزشكي‌ هسته‌اي‌ قدرت‌ ديد اصلاح‌ شده‌ حداقل‌ قابل‌ قبول‌ است‌.

5 ـ كاهش‌ شنوايي‌ (deafness)- ناشنوايي‌ كامل‌ دو طرفه‌

6 ـ دو بيني‌ (Diplopia)در هريك‌ از وضعيت‌هاي‌ اوليه‌ يا ثانويه‌ چشم‌ها يا وضعيت‌ آناتوميك‌ سر

7 ـ ديسفازي‌ (Dysphasia) و آفازي‌

8 ـ حركات‌ غير ارادي‌ اندامها

9 ـ اختلالات‌ تعادل‌ شديد

10 ـ قطع‌ اندام‌ تحتاني‌ - دو طرفه‌ بالاتر از زانو

11 ـ قطع‌ اندام‌ فوقاني‌

12 ـ دفورميتي‌ دست‌ ها

13 ـ فلج‌ اندام‌ها بصورت‌ دو طرفه‌ يا يكطرفه‌ (درجه‌ 0) و ضعف‌ شديد با قدرت‌ عضلاني‌ درجه‌ 1

تبصره‌: قطع‌ اندام‌، فلج‌ و دفورميتي‌ اگر شامل‌ عضو غالب‌ نباشد در رشته‌ تخصصي‌ بيماريهاي‌ داخلي‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ محسوب‌ نمي‌شود.

ت‌)كليه‌ بيماري‌ هايي‌ كه‌ عامل‌ نارسايي‌ (Failure) يا عدم‌ كفايت‌ (insufficiency)اعضاي‌ سيستمي‌ بدن‌ مي‌شوند، در شرايط‌ زير:

1 - نارسايي‌ قلبي‌ (Heart Failure) در مرحله‌FC-III,IV

2 - نارسايي‌ كليوي‌ مزمن‌ (Chronic Renal Failure)

3 - آنسفالوپاتي‌ (Encephalopathy) با پيش‌ زمينه‌هاي‌ آسيب‌ فيزيكي‌ مغزي‌ (خونريزي‌، تومور،آبسه‌،هماتوم‌ )

4 - نارسايي‌ تنفسي‌ (Respiratory Failure) مثل‌ آسم‌ پيشرفته‌, Co2, Narcosisو بيماريهاي‌ انسدادي‌ و محدودكننده‌ شديد ريوي‌ .

5 - سكته‌هاي‌ (Stroke)پايه‌ مغز و مخچه‌ و كورتكس‌ .

6 - سيروز كبدي‌

ث‌)اختلالات‌حسي‌سطحي‌(touch, lightPain, Temperature) واختلالات‌حسي‌عمقي‌ (Position, Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discrimination Epicritic touchpoint)وقتي‌ به‌ طور كامل‌ باشند.

تبصره‌ - اختلالات‌ حسي‌ راديال‌ و اولنار در رشته‌هاي‌ جراحي‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ محسوب مي‌شوند.

ج‌) كليه‌ بيماريهائي‌ كه‌ از طريق‌ خون‌ منتقل‌ مي‌شوند با رعايت‌ مفاد بند ب‌ در كليه‌ رشته‌هاي‌ جراحي‌،زنان‌ و زايمان‌، بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌.

چ‌) علائم‌ اختلال‌ سيستم‌ حركتي‌ (Motor System (Sign حتي‌ در صورتيكه‌ بيماري‌ زمينه‌اي‌ (Under sying disease) سير پيشرونده نداشته باشد به شرح زير:

1 ـ حركات‌ غير ارادي‌ (Involuntary movement)، در همه‌ رشته‌هاي‌ جراحي‌، راديولوژي‌، بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌.

2 - علائم‌ ايستادن‌ و راه‌ رفتن‌ (Station & gait):

هيستريك‌، همي‌ پلژيك‌، اسپاستيك‌ ،Wide ,Scizzor، پاركينسون‌،Waddling، آتاكسيك‌، Staggering در همه‌ رشته‌هاي‌ جراحي‌، بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌.

3 ـ تونوس‌ عضلاني‌ در اندام‌ فوقاني‌ به‌ صورت‌ :

Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion.

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion.

در همه‌ رشته‌هاي‌ جراحي‌، راديولوژي‌ و بيهوشي‌

4 ـ محدوديت‌ در حركت‌ اندام‌ فوقاني‌ به‌ اندازه‌ بيشتر از 20 درجه‌ يا 20 درصد محدوده‌ حركتي‌ نرمال‌ در ارتوپدي‌.

5 ـ ضعف‌ عضلاني‌ در حركات‌ فعال‌ عضلات‌ زير با درجات‌ كمتر از 3 در رشته‌هاي‌ جراحي‌، بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌:

- عضلات‌ مربوط‌ به‌ حركات‌ Coarse دست‌ :

( SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid )

- عضلات‌ مربوط‌ به‌ حركات‌ ظريف‌ دست‌ :

(Lumbricoides Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants (

- عضلات‌ مربوط‌ به‌ تونوس‌ در ايستادن‌ :

( Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor )

تبصره‌1 - درجه‌ بندي‌ ضعف‌ ـ قدرت‌ عضلاني‌ بر اساس‌ طبقه‌ بندي‌ زير است‌ :

00paralysis, 1. severe, 2. moderate, 3. Mild, 4.strong enough, 5. Very strong

تبصره‌2 - در رشته‌ ارتوپدي‌ ضعف‌ عضلاني‌ كمتر از 4 در عضلات‌ Coarse

تبصره‌3 - در رشته‌هاي‌ تخصصي‌ چشم‌، گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن‌، جراحي‌ مغز و اعصاب‌ و جراحي‌ قلب‌ و عروق‌ ضعف‌ عضلاني‌ كمتر از 4 در عضلات‌ مربوط‌ به‌ حركات‌ Fine دست‌ .

6 ـ رفلكس‌هاي‌ با واكنش‌ تشديد يافته‌ (reflexia Exagerated HyperياClonus)

7 ـ علائم‌ عدم‌ تعادل‌ در رشته‌هاي‌ جراحي‌، بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌ به‌ هرميزان‌ .(Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia)

8 ـ ضايعات‌ ستون‌ فقرات‌ - در صورتيكه‌ موجب‌ يكي‌ از عوارض‌ نامبرده‌ در موارد 1 تا 7 بند چ‌ يا موارد اختلالات‌ حسي‌ گردد.

9 ـ چاقي‌ مفرط‌(Morbid Obesity)در موارد 4 و 5 بند چ‌ در رشته‌هاي‌ جراحي‌ و طب‌ اورژانس‌ و قد كمتر از 150 سانتي‌ متر در رشته‌هاي‌ جراحي‌.

ح‌) موارد خاص‌ زير در رشته‌ تخصصي‌ چشم‌ پزشكي‌ ، جراحي‌ مغزواعصاب‌ ،گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن‌ و فلوشيپ‌هاي‌ اين‌ رشته‌ها، فلوشيپ‌ها و فوق‌ تخصصي‌هاي‌ جراحي‌ عمومي‌، فلوشيپ‌هاي‌ ارتوپدي‌ و رشته‌ پيوند كليه‌.

1 ـ ديد عمق‌ بيشتر از 40 آرك‌ بر ثانيه (‌ >40 arc Seconds)

2 ـ قدرت‌ ديد اصلاح‌ شده‌ كمتر از در هر چشم‌ (Visual acuity)

3 ـ كور رنگي‌

4 ـ محدوديت‌ مؤثر ميدان‌ ديد

خ‌) حاملگي‌ در بدو شروع‌ دوره‌ در راديولوژي‌، راديوتراپي‌، پزشكي‌ هسته‌اي‌ و طب‌ اورژانس‌.

تبصره‌: در اين‌ شرايط‌ دستيار مي‌تواند در صورت‌ موافقت‌ گروه‌ آموزشي‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ و زايمان‌ در بدو شروع‌ دوره‌ استفاده‌ نمايد.

د) اختلالات‌ عصبي‌ - رواني‌ (وسواس‌ شديد، پانيك‌ شديد، فوبياي‌ شديد،PTSD).

ذ) لكنت‌ زبان‌ و نداشتن‌ ثبات‌ رواني‌ در شرايط‌ استرس‌ زا در رشته‌ روانپزشكي‌، روانپزشكي‌ اطفال‌ و طب‌ اورژانس‌.

ر) كليه‌ اختلالات‌ رواني‌ اعم‌ از سايكوز و نوروزها، اختلالات‌ شخصيتي‌ و ناپايداري‌ رواني‌ در رشته‌هاي‌ روانپزشكي‌ بيهوشي‌ و طب‌ اورژانس‌.

ماده‌ 2: بيماريها(diseases)، ناتوانايي‌ها(disabilities)، اختلالات‌ (disorders)كه‌ تحت‌ كنترل‌ پزشكي‌ (medically controlled)بوده‌ يا درمان‌(treated)، نوتواني‌ (rehabilitated)و يا بازتواني‌(adjusted) شده‌ باشند با رعايت‌ ساير مقررات‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ محسوب‌ نمي‌شوند.

تبصره‌: سابقه‌ بيماري‌هاي‌ روان‌ پريشي‌(psychoses) و اعتياد (addiction) به‌ مواد مخدر در كليه‌ رشته‌ها نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ محسوب‌ مي‌شود.

ماده‌ 3: عبارت‌ رشته‌هاي‌ جراحي‌ در اين‌ آئين‌ نامه‌ به‌ رشته‌هاي‌ زير اطلاق‌ مي‌شود :

جراحي‌ عمومي‌، ارتوپدي‌، زنان‌ و زايمان‌، جراحي‌ كليه‌ و مجاري‌ ادراري‌ و تناسلي‌، گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن‌، جراحي‌ مغز و اعصاب‌، چشم‌ و رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ و دوره‌هاي‌ فلوشيپ‌ مربوطه‌

تبصره‌: دوره‌ فلوشيپ‌ بيهوشي‌ قلب‌ باز مشمول‌ بندهاي‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ تخصصي‌ بيهوشي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 4: تعريف‌ هر يك‌ از موارد نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ بر اساس‌ ملاك‌هاي‌ تشخيص‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 5: در موارديكه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ در زمان‌ ثبت‌ نام‌ و يا در طول‌ دوره‌ مطرح‌ شود تائيد آن‌ از طرف‌ شوراي‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ الزامي‌ است‌.

تبصره‌ 1 ـ در صورتيكه‌ بعلت‌ عدم‌ كنترل‌ بيماري‌ در طول‌ دوران‌ دستياري‌ علائم‌ بيماري‌ مشخص‌ گردد(بارز شود)، طبق‌ اصل‌ بند2/5 متمم‌ آئين‌ نامه‌ دستياري‌ عمل‌ خواهد شد.

تبصره‌2 ـ در صورتيكه‌ نقص‌ عضو موثر حرفه‌اي‌ در مواجهه‌ با شرايط‌ تحصيل‌ و كار ايجاد شود(بروز نمايد) دستيار مشمول‌ بند 2/5 متمم‌ آئين‌نامه‌ دستياري‌ (مندرج‌ در همين‌ صفحه‌) و تبصره‌هاي‌ آن‌ خواهد بود. مثل‌ :

- حساسيت‌ كبد به‌ هالوتان‌ (خطر سيروز)در رشته‌هاي‌ جراحي‌ و بيهوشي‌

- حساسيت‌هاي‌ بارز پوستي‌ (درماتيت‌ تماسي‌ )

تبصره‌3 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ بيماري‌ و يا نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ به‌ علت‌ شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ (مثل‌ شرايط‌ اقتصادي‌ و - آب‌ و هوا) داوطلب‌ مشمول‌ بند5/2 متمم‌ آئين‌نامه‌ دستياري‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ نمي‌شود.

بنابراين‌ داوطلب‌ لازم‌ است‌ در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ و رشته‌ - محل‌، نوع‌ كار در رشته‌ و شرايط‌ جغرافيايي‌ و اقتصادي‌ محل‌ تحصيل‌ را مدنظر قرار دهد.

بند 5/2متمم‌ آئين‌ نامه‌ دستياري‌ :
چنانچه‌ دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ دچار نقص‌ عضو مؤثر جسمي‌ يا رواني‌ شوند، گروه‌ مربوطه‌ مي‌تواند با ذكر دلايل‌ مراتب‌ را جهت‌ طرح‌ در كميسيون‌ پزشكي‌ منتخب‌ دانشگاه‌ به‌ دانشكده‌ پزشكي‌ منعكس‌ نمايد. پس‌ از تائيد كميسيون‌ مذكور و موافقت‌ شوراي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ و دانشگاه‌ از ادامه‌ تحصيل‌ اين‌ افراد جلوگيري‌ بعمل‌ مي‌آيد.
تبصره‌ 1: محروميت‌ يك‌ ساله‌ و غرامت‌ تحصيلي‌ شامل‌ اين‌ قبيل‌ افراد نمي‌شود.
تبصره‌ 2: در صورت‌ موافقت‌ شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ براي‌ ساير رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌ مانع‌ از ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهميه‌ و همان‌ سال‌ در همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد مي‌تواند تغيير رشته‌ دهد.


پيوست شماره‌ 6 مناطق محروم و مورد نياز
جهت متقاضيان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم
سال 1389
 

دانشگاه / دانشكده

دانشگاه / دانشكده

آذربايجان غربي

يزد

اردبيل

كردستان

ايلام

كرمان

بوشهر

كرمانشاه

بيرجند

كهگيلويه و بويراحمد

همدان

زابل

چهارمحال و بختياري

سيستان و بلوچستان

خراسان شمالي

لرستان

خوزستان

جيرفت

جهرم

هرمزگان

تربت حيدريه

 

بنا به ظرفيت هايي که متعاقباً در راهنمای انتخاب رشته- محل اعلام خواهد شد، جهت سپردن تعهد خاص در هر کدام از دانشگاه ها /دانشکده های مناطق محروم فوق الذکر و با در نظر گرفتن رشته های مندرج در پيوست شماره 7 ، پذيرش در سهميه مازاد مناطق محروم انجام خواهد پذيرفت


پيوست 7 رشته هاي مورد نياز مازاد مناطق محروم

 

نام رشته تخصصي

ارتوپدي

جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

كودكان

بيهوشي

جراحي عمومي

جراحي مغزواعصاب

چشم پزشكي

بيماريهاي داخلي

بيماريهاي مغزواعصاب

راديولوژي

زنان و زايمان

بيماريهاي قلب و عروق

گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن

 

ظرفيت پذيرش بهصورت مازاد در رشته هاي مورد نياز جهت مناطق محروم و مورد نياز (مطابق پيوست 6) در راهنماي انتخاب رشته محل اعلام خواهد شد. (الزاماً کليه رشتههای فوق در کليه مناطق محروم اعلام شده دارای ظرفيت نخواهد بود)


 

پيوست شماره 8 جدول‌ حداكثر ظرفيت‌ اعلامي‌ بصورت‌ مازاد تخصيص‌ يافته‌ به‌ متقاضيان‌

سهميه‌ بورسيه‌ نيروهاي‌ مسلح‌

 

حداكثرظرفيت‌پذيرش‌ در كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني داراي مجوز آموزشي

 

دانشگاه‌

4

تهران‌

1

زاهدان‌

3

كرمان‌

1

بابل‌

2

مازندران‌

1

كاشان‌

1

قزوين‌

1

سمنان‌

2

گيلان‌

4

شيراز

2

اروميه‌

2

شهيدصدوقي‌يزد

1

زنجان‌

4

ايران‌

4

اصفهان‌

4

مشهد

1

بندرعباس‌

3

تبريز

4

شهيدبهشتي‌

1

كرمانشاه‌

2

همدان‌

1

اراك‌

1

كردستان‌

2

اهواز

1

گلستان

1

شهركرد

 

 

*در قالب ظرفيتهاي اعلامي در جدول فوق حداكثر يك نفر در هر رشته محل با استفاده از مزاياي پذيرش بصورت بورسيه نيروهاي مسلح مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

 


پيوست شماره 9 شرايط‌ پذيرش‌ و آموزش‌ دستياران‌ غير ايراني‌ در دوره‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌

توجه : اتباع غيرايراني تبعه كشورهاي افغانستان و عراق با توجه به جدول مناطق ممنوعه جهت اقامت (پيوست شماره 17 ) نسبت به شركت در آزمون و نيز انتخاب رشته محل خود (در موعد مربوطه) تصميم گيري و اقدام لازم بعمل آورند.

1 ـ متقاضياني‌ كه‌ مدرك‌ دكتري‌ عمومي‌ پزشكي‌ (M.D) خود را از يكي‌ از دانشگاههاي‌ خارج‌ از كشور اخذ نموده‌اند. بر طبق‌ ضوابط‌ ذيل‌ حق‌ شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ دستياري‌ را خواهند داشت‌.

الف‌ ـ لازمست‌ قبل‌ از شروع‌، مدارك‌ آنها در كميسيون‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ ثبت‌ مي‌گردد و پيش‌نيازهاي‌ مربوطه‌ را جهت‌ اخذ MD براساس‌ مصوبات‌ شورايعالي‌ ارزشيابي‌ كامل‌ نمايند.

ب‌ ـ گذراندن‌ 6 ماه‌ دوره‌ آموزش‌ زبان‌ فارسي‌ در دانشگاه‌ بين‌ المللي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) و اخذ نمره‌ قبولي‌ 14 در دوره‌ مذكور.

ج‌ ـ گذراندن‌ موفقيت‌آميز دوره‌ پيش‌ كارورزي‌ (انترني‌) بمدت‌ يكسال‌ در يكي‌ از دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كشور.

2 ـ شرط‌ شركت‌ متقاضيان‌ غير ايراني‌ كه‌ مدرك‌ دكتري‌ عمومي‌ پزشكي‌ (M.D) خود را از يكي‌ از دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ داخلي‌ اخذ نموده‌ و يا تا پايان‌ شهريور ماه‌ سال‌ مورد نظر فارغ‌ التحصيل‌ خواهند شد در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار، ارائه‌ معرفي‌ نامه‌ و مجوز ثبت‌ نام‌ از طرف‌ مركز امور دانشجويي‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ مي‌باشد.

3 ـ شركت‌ و قبولي‌ در آزمون‌ كتبي‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي‌.

الف‌ ـ قبولي‌ منوط‌ به‌ كسب‌ حداقل‌ 70% نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ آزاد ايراني‌ در رشته‌ - محل‌ مربوطه‌ است‌.

ب‌ ـ معرفي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ در سقف‌ 5% ظرفيت‌ پذيرش‌ دانشگاه‌ مربوطه‌، مازاد بر ظرفيتي‌ كه‌ جهت‌ رفع‌ نياز كشور تعيين‌ مي‌شود توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ پس‌ از طي‌ مراحل‌ قانوني‌ انجام‌ مي‌گيرد.

تبصره‌1: ظرفيت‌ پذيرش‌ اينگونه‌ از داوطلبان‌ در هر رشته‌ - محل‌ در هر سال‌ تحصيلي‌ حداكثر دو نفر است‌.

تبصره‌2: اينگونه‌ از دستياران‌ به‌ هيچوجه‌ حق‌ درخواست‌ انتقال‌ به‌ ساير دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ كشور را نخواهند داشت‌.

3 ـ لازم‌ است‌ معرفي‌ متقاضيان‌ با شرايط‌ ذكر شده‌ بر اساس‌ دستورالعمل‌ اجرايي‌ و راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ همان‌ سال‌ و در تاريخهاي‌ مقرر، توسط‌ مركز امور دانشجويي‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ صورت‌ پذيرد.

4 ـ افراد مشروحه‌ ذيل‌ در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ دستياري‌ تخصصي‌ از پرداخت‌ شهريه‌ معاف‌ مي‌باشند:

الف‌ - نفر اول‌ پذيرفته‌ شده‌ هر رشته‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار سال‌ مربوطه‌.

ب‌ ـ 1% رتبه‌ برتر دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ كشور طبق‌ مصوبات‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌.

5 ـ تأمين‌ هزينه‌ بليط‌ رفت‌ و برگشت‌ هواپيما و كليه‌ هزينه‌هاي‌ شخصي‌ شامل‌ تغذيه‌، رفت‌ و آمد و ... دستياران‌ فوق‌ الذكر به‌ عهده‌ خود آنان ‌مي‌باشد.

6 ـ چنانچه‌ داوطلبي‌ از طريق‌ مقابله‌ نامه‌ و قراردادهاي‌ فيمابين‌ ايران‌ و ديگر كشورها پذيرفته‌ شده‌ است‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ تحصيلي‌ و شهريه‌آن‌ بعهده‌ وزارتخانه‌ طرف‌ قرارداد مي‌باشد.

تبصره‌: چنانچه‌ داوطلبي‌ از طريق‌ شوراي‌ هماهنگي‌ پذيرش‌ دانشجويان‌ غير ايراني‌ معرفي‌ شود از پرداخت‌ شهريه‌ معاف‌ مي‌باشند.

7 ـ جهت‌ دستياران‌ مجرد غير ايراني‌ حتي‌ الامكان‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ دانشگاه‌ خوابگاه‌ تأمين‌ خواهد شد. وضعيت‌ خوابگاه‌ در هر دانشگاه‌ از طريق‌ بروشورهاي‌ اطلاعاتي‌ در اختيار داوطلبين‌ قرار مي‌گيرد. ليكن‌ جهت‌ تأمين‌ خوابگاه‌ دستياران‌ متأهل‌ از طريق‌ وزارت‌ متبوع‌ و دانشگاه‌ هيچگونه‌ تعهدي‌ وجود ندارد.

8 ـ دستياران‌ غير ايراني‌ متقاضي‌ استفاده‌ از فرصتهاي‌ مطالعاتي‌ و ساير دوره‌هايي‌ كه‌ منتهي‌ به‌ اخذ مدرك‌ دانشگاهي‌ و تخصصي‌ نمي‌گردد، مي‌بايست‌ با رعايت‌ شرايط‌ ماده‌ 1 مستقيماً از طريق‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كشور اقدام‌ نمايند.

9 ـ پس‌ از اعلام‌ مراتب‌ قبولي‌ علمي‌ متقاضيان‌ غير ايراني‌ پذيرفته‌ شده‌ در آزمون‌ ورودي‌ دستياري‌ مطابق‌ پذيرفته‌ شدگان‌ داخل‌ كشور مراتب‌ تائيد صلاحيت‌ عمومي‌ آنان‌ نيز از سوي‌ دانشگاهها جهت‌ اطلاع‌ اعلام‌ خواهد شد.

10 ـ دستياران‌ غير ايراني‌ پذيرفته‌ شده‌ در طول‌ دوره‌ دستياري‌ از كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ دستياري‌ داخل‌ كشور تبعيت‌ مي‌نمايند و بعد از اتمام‌ تحصيل‌ خود حق‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ پزشكي‌ را در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نخواهند داشت‌ و از آنان‌ در بدو ورود و ثبت‌ نام‌ دستياري‌ تعهد محضري‌ مبني‌ بر بازگشت‌ به‌ كشور متبوع‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ بجاي‌ تعهد محضري‌ دوران‌ دستياري‌ توسط‌ مركز امور دانشجويي‌ اخذ خواهد شد.

تبصره‌ 1: پذيرفته‌ شدگان‌ در طول‌ مدت‌ حضور در ايران‌ موظف‌ به‌ رعايت‌ كليه‌ قوانين‌ و احترام‌ به‌ ارزشهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بوده‌ و در صورت‌ بروز هرگونه‌ تخلف‌ مطابق‌ ضوابط‌ با آنان‌ برخورد خواهد شد.

تبصره‌ 2: دبيرخانه‌ شوراي‌ پذيرش‌، هماهنگي‌ لازم‌ را در مورد تبديل‌ رواديد و صدور پروانه‌ اقامت‌ پذيرفته‌ شدگان‌ را تا پايان‌ دوره‌ دستياري‌ هر ساله‌ از طريق‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ بعمل‌ خواهد آورد و در مورد كسب‌ اجازه‌ ورود و خروج‌ آنان‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ خواهد داد.

تبصره‌ 3: در صورتيكه‌ به‌ تشخيص‌ مراجع‌ ذيصلاح‌، پروانه‌ اقامت‌ اين‌ دسته‌ از پذيرفته‌ شدگان‌ لغو گردد هيچگونه‌ حقي‌ براي‌ آنها ايجاد نخواهد گرديد.

تبصره‌ 4: دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ موظف‌ است‌ حداقل‌ دو ماه‌ قبل‌ از انقضاء پروانه‌ اقامت‌ دانشجويي‌، براي‌ دستياران‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ اقامت‌ بنمايد.

تبصره‌ 5: مدارك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ و بازگشت‌ به‌ كشور متبوعه‌ براي‌ اين‌ دسته‌ از افراد ارسال‌ خواهد شد.

11 ـ پذيرش‌ دستيار فقط‌ براي‌ همان‌ سال‌ معتبر بوده‌ و عدم‌ شروع‌ دوره‌ توسط‌ داوطلب‌ در تاريخ‌ مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تحصيل‌ تلقي‌ شده‌ و حقي‌ را براي‌ آنان‌ ايجاد نخواهد كرد.

12 ـ پرداخت‌ شهريه‌ و نيز هزينه‌هاي‌ تحصيلي‌ با توجه‌ به‌ بند 6 ماده‌ 3 بعهده‌ داوطلب‌ مي‌باشد.


پيوست‌ شماره‌ 10 - نام‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ برگزاري‌ آزمون‌

نام‌دانشگاه‌علوم‌پزشكي‌

نام‌دانشگاه‌علوم‌پزشكي‌

اردبيل

مشهد

زاهدان

اروميه‌

مازندران

اصفهان

شهيدصدوقي يزد

اهواز

شهرتهران

همدان

شيراز

تبريز

گيلان

بندرعباس

کرمانشاه

كرمان

لرستان

بوشهر

 


پيوست‌ شماره‌ 11 ـ نام‌ رشته‌ها مورد پذيرش‌ در اين‌ دوره

نام‌ رشته‌

ارتوپدي

جراحي‌ كليه‌ و مجاري‌ ادراري‌ تناسلي‌ (ارولوژي‌(

بيماريهاي‌ اعصاب‌ (نورولوژي‌(

بيماريهاي‌ داخلي‌

بيماريهاي‌ عفوني‌ و گرمسيري‌

بيماريهاي‌ قلب‌ وعروق‌

كودكان‌

بيهوشي‌

پزشكي‌ اجتماعي‌

پزشكي‌ هسته‌اي‌

آسيب‌شناسي‌ (پاتولوژي‌(

پوست‌

طب‌ فيزيكي‌ وتوانبخشي‌

جراحي‌ عمومي‌

جراحي‌ مغزواعصاب‌

چشم‌ پزشكي‌

پرتودرماني‌ (راديوتراپي‌(

راديولوژي‌

روانپزشكي‌

زنان‌ و زايمان‌

گوش‌ و گلو وبيني‌ و جراحي‌ سروگردن‌

پزشكي‌ قانوني‌

طب‌ كار

طب‌ اورژانس‌

پزشكي‌ ورزشي‌

طب هوا وفضا

توجه 1: كليه‌ متقاضياني‌ كه‌ پزشكي‌ عمومي‌ خود را تحت‌ عنوان‌ استريت‌ بيهوشي‌ پذيرفته‌ شده‌ و فارغ‌التحصيل‌ گرديده‌اند صرفاً مجاز به‌ شركت‌ در رشته‌ تخصصي‌ بيهوشي‌ مي‌باشند.

توجه 2: طول دوره آموزشي رشتههاي تخصصي پزشكي هستهاي و روانپزشكي به  4 سال افزايش پيدا كرد.

توجه 3: پذيرش دررشته تخصصي طب  هوا و فضا صرفاً جهت كادر نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.


پيوست شماره 13 مقررات‌ كلي‌ آزمونها

ماده 1: آزمون‌هاي‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي‌ و فوق‌تخصصي‌، امتحانات‌ متمركز دانشنامه‌ تخصصي‌ و نهايي‌ فوق‌ تخصصي‌ توسط‌ دبيرخانه شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ و با همكاري‌ هيأت‌هاي‌ ممتحنه مربوطه‌ برگزار مي‌شود. آزمون‌ ارتقاء- گواهينامه ساليانه‌ نيز با هماهنگي‌ دبيرخانه‌ بطور همزمان‌ در كليه‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ آموزش‌ دستياران‌ برگزار مي‌گردد.

ماده 2: سؤال‌هاي‌ آزمون‌ توسط‌ هيأت‌هاي‌ ممتحنه مربوطه‌ طراحي‌ مي‌گردد.

ماده 3: پاسخ‌ دهي‌ به‌ سؤال‌هاي‌ آزمون‌ توسط‌ شركت‌ كنندگان‌ طبق‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌ در دستورالعمل‌، راهنماي‌ آزمون‌ و دفترچه سؤالات‌ مي‌باشد.

ماده 4: پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌، دفترچه سؤالات‌ و كليد پاسخنامه‌ در اختيار شركت‌كنندگان‌ قرار مي‌گيرد.

ماده 5: پس‌ از اعلام‌ كليد وقبل‌ از اعلام‌ نتايج‌ آزمون‌، شركت‌ كنندگان‌ مي‌توانند در مهلت‌ مقرر كه‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ اعلام‌ مي‌گردد، اعتراضات‌ خود را درباره سؤالها، صرفاً مطابق‌ راهنماي‌ ارايه‌ شده‌ و در قالب‌ فرم‌ مخصوص‌ اعتراضات‌ به‌ دبيرخانه‌ ارسال‌ نمايند. اعتراضاتي‌ كه‌ پس‌ از مهلت‌ مقرر ارسال‌ شوند مورد رسيدگي‌ قرار نمي‌گيرد. (در آزمون‌ ارتقاء ساليانه‌ دستياران‌، دستيار اعتراضات‌ خود را به‌ واحد دستياري‌ دانشگاه‌ محل‌ آموزش‌ ارائه‌ مي‌نمايد)

ماده 6: در مورد آزمونهاي‌ با بيش‌ از 30 نفر شركت‌ كننده‌، براي‌ كنترل‌ كيفي‌ سؤالها، تحليل‌ آماري‌ از نظر تعيين‌ ميزان‌ دشواري‌ سؤال‌ و قدرت‌ افتراق‌ هر سؤال‌ بين‌ شركت‌ كنندگان‌ همان‌ دوره‌ انجام‌ گرفته‌ و نتايج‌ آن‌ جهت‌ بررسي‌ و تصميم‌گيري‌ نهايي‌ در زمينه‌ اصلاح‌ كليد در اختيار هيأت‌ ممتحنه‌ قرار مي‌گيرد. (به‌ استثناء آزمون‌ ارتقاء ساليانه‌ كه‌ از مقررات‌ مربوطه‌ پيروي‌ مي‌نمايد).

ماده 7: رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ واصله‌ توسط‌ هيأت‌ ممتحنه‌ يا نمايندگان‌ آن‌ و دبيرخانه‌ انجام‌ مي‌گيرد و هيچ‌ مرجع‌ ديگري‌ از نظر علمي‌ صلاحيت‌ داوري‌ در مورد سؤالات‌ را ندارد. لازم‌ است‌ هيأت‌ ممتحنه‌ يا نمايندگان‌ آن‌ پس‌ از بررسي‌ كليه‌ اعتراضات‌ واصله‌ در مورد هر يك‌ از سؤالات‌، نظر خود را در زمينه نتيجه رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ به‌ صورت‌ مكتوب‌ ارايه‌ نمايند.

ماده 8: در صورتيكه‌ بنا بر تشخيص‌ هيأت‌ ممتحنه‌ اعتراض‌ وارد باشد كليد پاسخنامه‌ بصورت‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:

الف‌ ـ در صورت‌ وجود دو جواب‌ صحيح‌، به‌ كساني‌ كه‌ هر يك‌ از دو جواب‌ صحيح‌ را انتخاب‌ نموده‌اند نمره سؤال‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

ب‌ ـ در صورتي‌ كه‌ سؤالي‌ غلط‌ بوده‌ يا بيش‌ از دو گزينه صحيح‌ داشته‌ باشد يا از منابع‌ اعلام‌ شده‌ طراحي‌ نشده‌ باشد به‌ همه افراد شركت‌ كننده‌ نمره سؤال‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

ج‌ ـ در صورتي‌ كه‌ گزينه اعلام‌ شده‌ غلط‌ بوده‌ و گزينه ديگري‌ صحيح‌ باشد، تنها به‌ كساني‌ كه‌ گزينه‌ صحيح‌ را انتخاب‌ نموده‌اند نمره سؤال‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

ماده 9: نمره شركت‌ كنندگان‌ براساس‌ كليد اصلاح‌ شده‌ محاسبه‌ و اعلام‌ مي‌گردد.

ماده 10: پس‌ از بررسي‌ اعتراضات‌ و اعلام‌ نتيجه‌، اعتراض‌ ديگري‌ قابل‌ رسيدگي‌ نيست‌ و نتيجه رسيدگي‌ نهايي‌ است‌.


پيوست  شماره‌ 14 - نام‌ دانشگاهها و يا دانشكده‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌

محل‌ تحصيل‌ در مقطع‌ پزشكي‌ عمومي‌ 

نام‌ دانشگاه‌ يا دانشكده‌علوم‌پزشكي ‌

نام‌ دانشگاه‌ يا دانشكده‌علوم‌پزشكي ‌

نام‌ دانشگاه‌ يا دانشكده‌علوم‌پزشكي ‌

همدان

رفسنجان

اراك‌

يزد

زاهدان

اروميه‌

لرستان

زنجان

اصفهان

بوشهر

سمنان

اهواز

كردستان

شهركرد

ايران

ياسوج

شيراز

بابل‌

ايلام

فسا

كرمانشاه‌

بقيهاله

قزوين

بندرعباس

اردبيل

كاشان

شهيدبهشتي

گلستان

كرمان

بيرجند

ارتش

گيلان

تبريز

آزاداسلامي

مازندران

تهران

شاهد

مشهد

جهرم

شاهرود

خارج از كشور

فاطميه قم

زابل

سبزوار

گناباد


پيوست شماره 15

نام‌ و دانشگاهها و يا دانشكده‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌

و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

نام‌ دانشگاه‌ يا دانشكده‌علوم‌پزشكي و يا سازمان وابسته

همدان

رفسنجان

اراك‌

يزد

زاهدان

اروميه‌

لرستان

زنجان

اصفهان

بوشهر

سمنان

اهواز

كردستان

شهركرد

زابل

ياسوج

شيراز

بابل‌

ايلام

فسا

كرمانشاه‌

بجنورد

قزوين

بندرعباس

اردبيل

كاشان

شاهرود

گلستان

كرمان

بيرجند

مشهد

گيلان

تبريز

سبزوار

مازندران

جهرم

علوم بهزيستي و توانبخشي

گناباد

قم

سازمان انتقال خون ايران

شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي

صندوق رفاه دانشجويان

 

انستيتوپاستورايران


پيوست شماره 16- كميسيون موضوع مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان جهت تبيين و تصميم گيري چگونگي بهره مندي مشمولين قانون فوق الذكر از تسهيلات آئين نامه آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

كميسيون موضوع مواد 2 و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در تاريخ 23/1/1389 تشكيل و مقرر گرديد مشمولين آئين نامه آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مصوب 3/12/1387 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تسهيلات زير بهره مند گردند:

1) امكان شركت در آزمون ورودي مقاطع بالاتر در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي:

الف) دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.

ب) فارغ التحصيلان رشته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي كه حداكثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستياري ادامه دهند. بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل، در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

2) در اجراي ماده 7 آئين نامه فوق الذكر (مبني بر اينكه دانشجويان مشمول اين آئين نامه باستثناء دانشجويان مقاطع Ph.D و تخصصي مي توانند طرح نيروي انساني خود را در سازمانها و مراكز آموزشي، پژوهشي، درماني مرتبط با دانشگاههاي علوم پزشكي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند) مقرر گرديد :

الف كليه فارغ التحصيلان ذكور (به استثناء تبصره 4 ماده يك قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان موظفند يكسال اول خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي و درماني روستاها و بخشهاي كشور انجام دهند) مشمول اين آئين نامه صرفاً در سال دوم خدمت، خدمات موضوع قانون فوق الذكر در مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمانهاي وابسته در شهرهاي غير مجاز (اصفهان، تهران، تبريز، مشهد، شيراز) به شرط اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.

ب خانمهاي مجرد مشمول اين آئين نامه نيز صرفاً در سال دوم خدمت، مي توانند خدمات قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمانهاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان، تهران، تبريز، مشهد، شيراز) به شرط اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.

3) فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت مي توانند در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر شركت نمايند.

لازم به ذكر است معافيت هاي موضوع مصوبه 20/12/1386 اين كميسيون در خصوص استعدادهاي درخشان به شرح ذيل به قوت خود باقي مي باشد.

الف برندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر و زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش.

ب نفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربي به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور.

ج افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي به تائيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

د نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي، دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش پزشكي.


پيوست شماره 17 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع خارجي در جمهوري اسلامي ايران

 

 

1 استان لرستان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

2 استان مازندراان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

3 استان اردبيل اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي پارس آباد، پيله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع مي باشد.

4 استان خراسان شمالي اقامت اتباع افغاني و عراقي ممنوع مي باشد.

5 استان چهارمحال و بختياري اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

6 استان كهگيلويه و بويراحمد اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

7 استان آذربايجان شرقي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

8 استان همدن اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

9 استان گيلان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

10 استان سيستان و بلوچستان در كل استان اقامت افغاني و عراقي ممنوع مي باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان زابل و زهك و بخشهاي مرزي شهرستانهاي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است.

11 استان خوستان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

1/11- شهرستانهاي آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و شوش جهت تردد و اسكان اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

ماده 1: شهرستانهاي آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و شوش جهت تردد و اسكان اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

تبصره: اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر وفق قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال 1310 بلامانع مي باشد.

12 استان آذربابجانغربي اقامت اتباع افغاني ممنوع - كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

13 استان كرمانشاه اقامت اتباع افغاني ممنوع - كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

14 استان كردستان اقامت اتباع افغاني ممنوع - بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

15 استان ايلام اقامت اتباع افغاني ممنوع - بخش چوار و شهرستانهاي مهران و دهلران و همچنين شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

16 استان زنجان اقامت اتباع افغاني ممنوع - صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي باشد.

17 استان بوشهر صرفاً شهرستانهاي ديم و گناوه و مهمانشهر دالگي براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

18 استان يزد صرفاً شهرستانهاي خاتم و بافق براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي-باشد.

19 استان هرمزگان شهرستانهاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي و جاسك براي اقامت آوارگان افغاني و عراقي ممنوع مي باشد ( كل استان از تاريخ 1/6/1389 ممنوع مي باشد).

20 استان مركزي شهرستانهاي آشتيان، تفرش، خمين، شازند، محلات، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

21 استان گلستان صرفاً شهرستانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز مي-باشد.

22 استان كرمان اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شهر بابك، منوجان، بافت و عنبرآباد ممنوع است. همچنين اقامت اتباع عراقي در كل استان ممنوع مي باشد. شهرهاي رفسنجان و سيرجان ممنوع مي باشد.

23 استان قزوين به استثناء شهرستان قزوين، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

24 استان فارس شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خنج براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

25 استان سمنان به استثناي شهرستانهاي شاهرود و دامغان و منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آمايش يك و ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع خارجي بلامانع است.

26 استان خراسان جنوبي شهرستانهاي فردوس و سرايان و همچنين شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي باشد. همچنين اقامت اتباع عراقي در كل استان ممنوع است.

27 استان خراسان رضوي شهرستانهاي مرزي، تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كلات نادري و درگز براي اقامت اتباع افغاني ممنوع است.

28 استان اصفهان شهرستانهاي نظنز، فريدن،فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاقان، نائين، گلپايگان و اردستان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.

29 استان تهران اقامت اتباع خارجي در استان بلامانع است.

30 استان قم اقامت اتباع خارجي در استان بلامانع است.

يادآوري:

ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مناطق فوق شامل ساكنين مهمانشهرهاي ويژه اتباع خارجي مستقر در اين مناطق و همچنين اتباع بيگانه مقيم كه با زنان ايراني ازدواج نموده اند و ثبت ازدواج آنها به تائيد وزارت كشور رسيده است نمي گردد
 


پيوست شماره 18 راهنماي ارسال مدارك مورد نياز

توجه: کلیه مدارک لازم که در این قسمت اعلام شده است بنا به سهمیه انتخابی با ورود به قسمت سایر مدارک ثبت نام اینترنتی ارسال گردد.

 

سهميه رزمندگان و ايثارگران:

1 - داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان كه درفرم ثبت نام اينترنتي در قسمت نوع سهميه رزمندگان، ستاد مشترك ارتش و نيروي انتظامي را انتخاب نموده اند مقتضي است اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان (قابل دريافت از ستاد مشترك سپاه پاسداران، اداره آجوداني ارتش و نيروي انتظامي) را منحصراً با تائيد بالاترين مقام هر يك از ارگانهاي مذكور تهيه و اسكن نمايند و از تاريخ 15/8/1389 لغايت 20/9/1389 به شيوه اينترنتي از طريق ارسال آدرس سايت: http://Sanjeshp.ir نمايند.

بديهي است چنانچه داوطلب فرم مخصوص استفاده از سهميه مربوطه را ارسال ننمايد نام وي از رديف داوطلبان استفاده كننده از سهميه رزمندگان و ايثارگران حذف خواهد شد و هيچگونه تقاضائي پس از مهلت تعيين شده قابل قبول نخواهد بود. اين بند فقط شامل افرادي مي‌گردد كه از طرف ارتش جمهوري اسلامي و يا نيروي انتظامي و يا بعنوان سرباز سپاه به منطقه اعزام شده‌اند مي‌گردد كه فاقد كد رهگيري مي‌باشد .

نكته1: فرم هاي ارسالي از طرف متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان بنام دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي" مي بايست از زمان شروع ثبت نام آزمون پذيرش دستيار دوره سي وهشتم (پانزدهم آبان ماه 1389) به بعد صادر شده باشد.

نكته2 :درج مدت زمان حضور در جبهه (جهت رزمندگان) در فرم مذكور الزامي بوده و به فرم هاي فاقد اين اطلاعات ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نكته3: به مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نكته4: به مداركي كه به غير از شيوه اينترنتي و اسكن شده ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نكته5: داوطلبان مي بايست اصل مدارك را نزد خود محفوظ نگهدارند و در زمانهاي مقرر كه متعاقباً اعلام خواهد شد ارسال نمايند.

2-داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه جهت استفاده از سهميه مذكور در فرم اينترنتي ثبت‌نام كد ايثار و يا كد اعلام شده از سوي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران وارد كرده‌اند نياز به ارسال مدارك نداشته و اين دبيرخانه راساً استعلام از مراجع ذيصلاح را بعمل خواهد آورد . در صورت عدم تائيد سهميه از سوي آن مراجع سهميه اينگونه داوطلبان آزاد تلقي خواهد گرديد.

توجه

: به مكاتبات فردي ترتيب اثرداده نخواهد شد.

** - سهميه مازاد مناطق محروم

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مناطق محروم، موظف به ارائه مدارك مورد نياز به شرح ذيل مي باشند:

مشمولين بومی بند1:

1 تكميل فرم استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم و اسكن و ارسال آن با مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جهت مهر و امضاء و تائيد گذراندن حداقل 2 مقطع كامل تحصيلي در آن استان (فرم صفحه 51)

مشمولين بومی بند 2

1 اسكن و ارسال صفحه دوم و سوم شناسنامه متقاضي

2 اسكن و ارسال صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه والدين يا همسر داوطلب (حسب مورد)

3 مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جهت مهر و امضاء و تائيد گذراندن حداقل 3 مقطع كامل تحصيلي (ابتدايي راهنمايي دبيرستان) در آن استان (فرم صفحه 52)

مشمولين بومی بند 3:

تكميل و اسكن فرم مربوطه مبني بر تداوم خدمت داوطلب در دانشگاه‌ علوم پزشكي و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر در منطقه محروم بصورت مستخدم پيماني و يا رسمي براي‌ استفاده‌ از سهميه‌ مذكور(فرم صفحه 53).

اسكن آخرين حكم استخدامي مستخدم و فيش حقوقي آبانماه 1389


فرم‌ درخواست‌ استفاده‌ كنندگان‌ از سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ (بومي، بند 1) در سي‌وهشتمين‌ دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار

فرم‌ درخواست‌ استفاده‌ كنندگان‌ از سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ (بومي، بند 2) در سي‌وهشتمين‌ دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار

فرم‌ درخواست‌ استفاده‌ كنندگان‌ از سهميه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌ (غيربومي، بند 3) در سي‌وهشتمين‌ دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار