تمدید ثبت نام آزمون فلوشیپ سال 1396

مراحل ثبت نام اينترنتي از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 تاساعت 24 روز جمعه مورخ 1395/11/29 تمديد می گردد

مشاهده اطلاعیه و ثبت نام