دستیاری تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 46
ضمن پوزش از اختلال ایجاد شده، به استحضار می رساند در حال حاضر نتایج از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است.
اطلاعیه شماره 23
به دلیل اختلال در سیستم ارسال پیامک ،به محض مرتفع شدن مشکل سایت مجددا فعال خواهد شد
اطلاعیه 22 - در خصوص اعلام نتایج در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 21 - در خصوص اعلام نتايج چهل و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي
اطلاعیه 20- در خصوص آزمون صلاحیتهای بالینی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 19 - در خصوص عدم تمدید انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 17 - در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه رشته پزشکی قانونی در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
بیستمین همایش آموزش پزشکی ایران
اطلاعیه 16 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 15 - نکاتی در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 14 - در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 13 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی - ویرایش جدول
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و ششمین دوره سال 98 – ویرایش جدول شماره 3
لیست ده نفر برتر چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 12 - در خصوص انتخاب رشته محل در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - در خصوص اعلام کارنامه علمی درچهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی
اطلاعیه 10 - در خصوص کلید نهایی چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 9 - در خصوص اعلام کارنامه علمی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص تکمیل مدارک سهمیه در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
اطلاعیه 7 - در خصوص تکمیل مدارک سهمیه در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 6 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 5 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 3 - رای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 97/9/11 در چهل وششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی-ویرایش 97/10/02
اطلاعیه 2 - در خصوص تغییر شرایط استفاده ازسهمیه مناطق محروم در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و ششمین دوره ( سال تحصيلي 99-98 )
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال (99-98)
اخبار و اطلاعیه دوره 45
نتایج تکمیل ظرفیت دستیاری تخصصی دوره 45
اطلاعیه 24 - در خصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 23 - در خصوص پذیرش در دانشگاه بقیه الله درمرحله تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 22 - در خصوص افزایش ظرفیت و تمدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
جدول شماره2 تکمیل ظرفیت دستیاری دوره 45
جدول شماره1 تکمیل ظرفیت دستیاری دوره 45
اطلاعیه 21 - در خصوص پذیرش در دانشگاه بقیه الله و رشته پزشکی قانونی در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم : به دلیل عدم دریافت ظرفیت های نهایی، زمان انتخاب رشته محل به تاریخ 97/9/5 لغایت 97/9/8 تغییر یافته است.
اطلاعیه 20 - در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 19 - درخصوص آزمون مجدد مردودین مصاحبه دو رشته زنان زايمان و روانپزشکی در چهل و پنجیمن دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص اعلام نتایج نهایی رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
در آزمون دستیاری دوره 45 رشته روانپزشکی و زنان و زایمان ،آزمون الکترونیک برگزار نمی گردد و آزمون فقط به صورت مصاحبه می باشد.
اطلاعیه 17 - در خصوص مصاحبه رشته هاي روانپزشكي و زنان زايمان
اطلاعیه 16 - در خصوص اعلام کارنامه نهایی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 15 - در خصوص مصاحبه رشته هاي روانپزشكي و زنان زايمان
اطلاعیه 14 - اعلام نتايج چهل و پنجمين آزمون پذيرش دستيار تخصصي
فرم مربوط به مشخصات مرکز تحقیقاتی میزبان و مشخصات استاد راهنما برای داوطلبان پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 13 - اعلام زمان ارسال مدارک مخصوص داوطلبان پزشک پژوهشگر در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 12 - اعلام زمان آزمون شفاهی/علمی –مهارتی و مصاحبه رشته پزشک خانواده در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - تمدید مهلت انتخاب رشته - محل و ویرایش و تغییر ظرفیت در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و پنجمین دوره ( سال تحصيلي 98-97 ) - ویرایش 97/04/13
اطلاعیه 10 - اعلام زمان انتخاب رشته_ محل چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 9 - اعلام کارنامه علمی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص تکمیل مدارک چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص کلید نهایی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
دریافت فایل فرمهای مناطق محروم
اطلاعیه 6 - در خصوص تکمیل مدارک و ویرایش سهمیه درچهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
اطلاعیه 5 - در خصوص اعلام کلید اولیه و مهلت اعتراض به سوالات در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص مهلت ثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 3 – در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و پنجمین دوره ( سال تحصيلي 98-97 )- ویرایش 96/11/02
اطلاعیه 1 - اعلام تاریخ ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی(97-98)
اخبار و اطلاعیه دوره 44
نتایج و اطلاعات دوره 44
درخصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام اسامی واجدین شرایط مصاحبه در رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص تمدید زمان انتخاب و ویرایش رشته_ محل جهت تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تغییر ظرفیت رشته محل ها
در خصوص تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آخرین ویرایش - 96/10/05)
در خصوص اعلام کاهش تعهدات سهمیه خانمها
اطلاعیه در خصوص اعلام کارنامه نهایی چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام نتایج نهایی رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الترونیک و مصاحبه رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
اطلاعیه اعلام نتایج چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم
در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل ،ویرایش و تغییراتی در جداول دفترچه راهنما ی انتخاب رشته محل
در خصوص تمدید انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و چهارمین دوره ( سال تحصيلي 97-96 )
در خصوص انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
راهنمای آزمون PMP الکترونیک (پزشک خانواده)
اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب محل مرحله دوم آزمون پزشک خانواده
در خصوص مرحله دوم آزمون چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصص رشته پزشک خانواده
کلید نهایی
در خصوص ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک و چگونگی پذیرش در برخی از رشته ها درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
درخصوص آزمون چهل و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي و رشته دستیار تخصصی پزشک خانواده
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) ویرایش بند ب سهمیه رزمندگان 20/11/95
اطلاعیه در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی