دانشنامه تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 64
اطلاعیه در خصوص تمدید ثبت نام و بررسی مدارک ارسالی متقاضیان شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
دفترچه ثبت نام شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور 1396
اطلاعیه در خصوص ثبت نام متقاضیان شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اخبار و اطلاعیه دوره 63
اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
اطلاعیه در خصوص مرحله شفاهي دانشنامه تخصصي رشته بيماريهاي داخلي
محل برگزاري آزمون هاي شفاهي شصت وسومين دوره دانشنامه تخصصي و سي امين دوره فوق تخصصي سال 1395
لیست 5 درصد اول شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
اسامی رتبه های برتر دانشنامه تخصصی شهریور ماه 1395
راهنماي آزمون شصت وسومين دوره دانشنامه رشته هاي تخصصي باليني پزشکي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص آزمون K.P.F رشته تخصصي كودكان شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ثبت نام شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی امین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وسومین دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1395
اطلاعیه در خصوص آزمون K.P.F رشته تخصصي كودكان شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص آزمون دانشنامه رشته تخصصي بيهوشي شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي و سي امين دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي